Πρόσληψη κτηνιάτρου στο Επαρχείο Καρπάθου - Η.Ν. Κάσου

Πρόσληψη κτηνιάτρου στο Επαρχείο Καρπάθου - Η.Ν. Κάσου
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-Η.Ν.ΚΑΣΟΥ— 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης του Νομού Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων 5
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
(Δ. Καρπάθου)
Ν. Δωδεκανήσου
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 μήνες 1
103
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
(Δ. Καλυμνίων)
Ν. Δωδεκανήσου
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 μήνες 1
102
Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου
Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα
Κω
ΚΩΣ
(Δ. Κω)
Ν. Δωδεκανήσου
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
8 μήνες 1
104
Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα
Ρόδου
ΡΟΔΟΣ
(Δ. Ρόδου)
Ν. Δωδεκανήσου
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
8 μήνες 1
105
Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα
Ρόδου
ΡΟΔΟΣ
(Δ. Ρόδου)
Ν. Δωδεκανήσου
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
8 μήνες