Πρόσληψη Παιδιάτρου, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αποφάσισε το Δ.Σ του Νοσοκομείου Καρπάθου

Πρόσληψη Παιδιάτρου, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αποφάσισε το Δ.Σ του Νοσοκομείου Καρπάθου

 

Στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου Καρπάθου “Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος” και έπειτα  από την εισήγηση της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Καρπάθου κ. Αθανασίας Συμσιρίκη, αποφασίστηκε ομόφωνα:

Η πρόσληψη ιατρού Παιδιάτρου, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο ΓΝ Καρπάθου καθώς αυτή η ανάγκη κρίνεται άμεση και επιτακτική για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με ωράριο απασχόλησης ως εξής: τακτικό καθημερινό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή με συμμετοχή στις εφημερίες του Νοσοκομείου.

2. Σύμφωνα με το σχετικό (3) η αμοιβή ανέρχεται σε 2.000 ευρώ μηνιαίως. Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για τη συμμετοχή του ιατρού στις εφημερίες του Νοσοκομείου θα αμείβεται με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’ .

3. Την αποστολή της παρούσας στη Νομική Υπηρεσία της  ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για έγκριση νομιμότητας.

4. Μετά την έγκριση αυτής, την αποστολή της απόφασης στη 2η Δ.Υ.Π.Ε., για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ