Πρόσληψη ιδιώτη Παιδίατρου με "μπλοκάκι" για έναν μήνα αιτείται το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπάθου

Πρόσληψη ιδιώτη Παιδίατρου με "μπλοκάκι" για έναν μήνα αιτείται το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπάθου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διευθύντριας κας Αθανασίας Συμσιρίκη ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την υποβολή αιτήματος προς τη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου για την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ιδιώτη ιατρού ειδικότητας παιδιατρικής για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (24ώρης), με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ο ιδιώτης ιατρός θα καλύπτει δέκα (10) ενεργείς εφημερίες τον μήνα και η αμοιβή του για παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00) ανά εφημερία. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα είναι για ένα (1) μήνα τη θερινή περίοδο. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 94 του ν.5034/2022.

2. Την ανάρτηση της Απόφασης σας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις ν.3861/2010

3. Την κοινοποίηση στης στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας για περαιτέρω ενέργειες.

4. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 30 -06 -2023 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

30.6.2023

Καρπαθιακά Νέα