Πρόσληψη 4 ατόμων για τις ανάγκες Πυροπροστασίας στον Δήμο Καρπάθου

Πρόσληψη 4 ατόμων για τις ανάγκες Πυροπροστασίας στον Δήμο Καρπάθου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 482 / 2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 206 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄/28-06-2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).

3. Την αριθ. πρωτ. 6159/28-04-2023 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Καρπάθου.

4. Την αριθ. 54/2023 (ΑΔΑ:9ΒΥΤΩΕ0-ΝΝΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

5. Την αριθ. πρωτ. 7399/08-05-2023 (ΑΔΑ : Ψ75ΞΩΕ0-ΕΧΙ) Ανακοίνωση του Δήμου Καρπάθου.

6. Τις αιτήσεις που μας υπέβαλαν οι υποψήφιοι:

7. Τον πίνακα κατάταξης και κατάσταση αποκλειόμενων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια στα όρια του Δήμου Καρπάθου.

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Χρονική Διάρκεια 1

ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

3 ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

4 ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Η διάρκεια απασχόλησης τους λήγει αυτοδίκαια μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου απασχόλησης, εκτός εάν δηλώσουν οι ίδιοι ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν πριν από τον χρόνο λήξης της σύμβασης και το προσωπικό θα αποχωρήσει από την υπηρεσία δίχως καμιά αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς καμία διατύπωση.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος