Ο δήμος Καρπάθου ανακοίνωσε 17 προσλήψεις

Ο δήμος Καρπάθου ανακοίνωσε 17 προσλήψεις

Ο δήμος Καρπάθου προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου –Ηρωικής Νήσου Κάσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑΑ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑΒ)

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 1 θέση
  • ΔΕ Υδραυλικών – 1 θέση
  • ΔΕ Οδηγών – 3 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών ύδρευσης – αποχέτευσης – 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων – 11 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (protokollo@karpathos.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κανάκη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127).

Καταληκτική ημερομηνία

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023.