Προσλήψεις για την Πυροπροστασία ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου

Προσλήψεις για την Πυροπροστασία ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2023 για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας στα όρια του Δήμου Καρπάθου ανακοινώνει ο Δήμος Καρπάθου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (protokollo@karpathos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κανάκη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127) εντός πέντε (5) ημερών ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία μέρα δημοσίευσής της.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το Γραφείο Προσωπικού και στο τηλέφωνο :22453-60127.

Κάρπαθος 06 Ιουλίου 2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

7.7.2023

Καρπαθιακά Νέα