Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου»

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου»

Από το Πρακτικό 09/15-05-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. 17 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση πρακτικών 1 και 2 (διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών)διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου».

Στην Κάρπαθο την 15-05-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση δια ζώσης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8156/11-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Νισύριου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση

α) του υπ’ αριθ. 1 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και

β) του υπ’ αριθ. 2 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Την ανάδειξη του ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, ΠΕΤΡΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου». (γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφέςκαι προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Τα μέλη Δήμαρχος Γεώργιος Νταής Νικόλαος Παραγυιός Εμμανουήλ Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ Τσέρκης Εμμανουήλ

17.5.2023

Καρπαθιακά Νέα