Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για τη Συντήρηση του κτιρίου ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΗΝ ΚΑΣΟΥ

Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για τη Συντήρηση του κτιρίου ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΗΝ ΚΑΣΟΥ

Αποφασίστηκε η έγκριση του ενιαίου πρακτικού (1ου και 2ου Σταδίου) της Επιτροπής Διαγωνισμού του με α/α 205333 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ», Β. την κατακύρωση του Διαγωνισμού στον αναδειχθέντα προσωρινό μειοδότη Οικονομικό Φορέα «ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με α/α κατάθεσης προσφοράς 310483, με μέση έκπτωση 1,02% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 59.388,12 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 73.641,27 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων ΚΑΕ 02.071.9779 του οικονομικού έτους 2024.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

14.2.2024

Καρπαθιακά Νέα