Πρόσθετοι όροι για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ. Μεσοχωρίου Καρπάθου

Πρόσθετοι όροι για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ. Μεσοχωρίου Καρπάθου

Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 με κωδική ονομασία «GR4210002»: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ ΛΙΜΝΗ – ΛΑΣΤΟΣ – ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ», κατηγορία: Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), από το έργο/δραστηριότητα:

«Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με κωδική ονομασία θέσης «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 1004820»,

ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε δασική έκταση επιφανείας 500τ.μ. στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Δ.Ε. Καρπάθου, στον Δήμο Καρπάθου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή πρόσθετων όρων στο έργο: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE –ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με κωδική ονομασία θέσης «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 1004820», ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε δασική έκταση επιφανείας 500τ.μ. στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Δ.Ε. Καρπάθου, στον Δήμο Καρπάθου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για την διασφάλιση της ακεραιότητας της επηρεαζόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000 με κωδική ονομασία «GR4210002»: «

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ ΛΙΜΝΗ – ΛΑΣΤΟΣ – ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ», κατηγορία: Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), έκταση 9.321,9 ha., ως εξής:

Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη:
 Η παρούσα μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) αποτελεί παράρτημα της αίτησης για την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), για το εν λόγω έργο.
 Ο Σ.Β.Κ.Τ. της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ θα αποτελείται από έναν μεταλλικό ιστό (τύπου pansite) συνολικού ύψους 30,90 μ. (συμπεριλαμβανομένου οικίσκου ιστού και αλεξικέραυνου).

 •   Ο Σταθμός Βάσης βρίσκεται σε υψόμετρο: 259,50 μ.
 •   Τα υποστηρικτικά μηχανήματα θα φιλοξενούνται σε ένα μεταλλικό οικίσκο διαστάσεων: 6,00 μ. * 2,50 μ. * 2,65 μ. (ύψος).
   Για τον σταθμό έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ με αρ.πρωτ.: 52000/10-11-2020 από το τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της ΔΙΠΕΧΩ Νοτίου Αιγαίου.
   Η μεταβολή-τροποποίηση του ΣΒΚΤ σε σχέση με την εκδοθείσα ΑΕΠΟ αφορά την τροποποίηση-εκσυγχρονισμό του κεραιοσυστήματος.

 Η πρόσβαση στον χώρο πραγματοποιείται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

II. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής Natura 2000, όπως αυτή προσδιορίσθηκε με τον Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/11) & την ΚΥΑ 50743/17 (ΦΕΚ 4432/Β/17) «GR4210002»: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ ΛΙΜΝΗ – ΛΑΣΤΟΣ – ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ», κατηγορία: Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ):

Κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει και μετά από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

 • –  Να τηρηθούν από το Φορέα του έργου οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα και οι όροι που αναφέρονται στην ΕΟΑ του έργου.
 • –  Να τηρηθούν από το Φορέα του έργου οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην γνωμοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. – Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με το -23- σχετ.

Όρια γηπέδου με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87.

Εμβαδόν Γηπέδου: 500,00 τ.μ. (εντός δασικής έκτασης)

ΧΥ

Α 779615.545 3940413.782 Β 779632.355 3940402.845 Γ 779618.809 3940381.933 Δ 779601.999 3940392.770

4/5

 • –  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση αντιπυρικής προστασίας του Σ.Β.Κ.Τ.
 • –  Σε περίπτωση ανεύρεσης στο χώρο του έργου τραυματισμένου ή νεκρού προστατευόμενου είδους πανίδας/ορνιθοπανίδας, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και να υπάρχει συνεργασία με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για θέματα που αφορούν την πανίδα της περιοχής.
 • –  Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των σταθμών λήψης και εκπομπής σήματος να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης της πανίδας/ορνιθοπανίδας.
 • –  Να συντηρείται η περίφραξη του σταθμού, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση και παραμονή διαφόρων ειδών πανίδας στο εσωτερικό της περιοχής εγκατάστασης του σταθμού.
 • –  Τα απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου (παλιά ανταλλακτικά, συσσωρευτές, απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, υλικά συσκευασίας, απορρίμματα κ.α.) να απομακρύνονται από το χώρο εγκατάστασης και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

  IΙΙ.Λοιποί όροι:

  1. Οι όροι της παρούσας Απόφασης θα ενσωματωθούν στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) τις οποίες θα προσδιορίσει η αδειοδοτούσα αρχή, στην άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί.
  2. Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται.
  3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
  4. Σε περίπτωση επέκτασης ή τροποποίησης του έργου / δραστηριότητας απαιτείται η αναθεώρηση των πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής NATURA 2000.
  5. Η παρούσα Απόφαση δεν αναιρεί ούτε υποκαθιστά άλλες διατάξεις (περί ιδρύσεως, εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης γης, κλπ.) που ενδεχόμενος δεν επιτρέπουν την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπόψη δραστηριότητα.

Η εισηγήτρια

ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ Χημικός Μηχανικός /MSc/ με Α’ βαθμό

Εσωτερική Διανομή
1. Φακ.Υπόθεσης
2. Η.Χ.Α.
3. Γιορδαμνή Ελευθερία (με e-mail) 4. Δ/ντής ( με e-mail)

H Προϊσταμένη του Τμήματος Περ/ντος

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ Γεωλόγος/MSc/ με Α’ βαθμό

ΜΕ Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc/με Α’ βαθμό

8.7.2023

Καρπαθιακά Νέα