Αυτές είναι οι προτεινόμενες θέσεις για την νέα πιάτσα των TAXI στην Κάρπαθο

Αυτές είναι οι προτεινόμενες θέσεις για την νέα πιάτσα των TAXI στην Κάρπαθο

Ο Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών Καρπάθου (Σύλλογος Ταξί) , με την από 29-03-2022 αίτηση του, ζητά από τον Δήμο μας, το ορισμό νέου χώρου στάθμευσης των οχημάτων του για τους λόγους που επικαλείται και περιγράφει σε αυτήν.

Εν συνεχεία επανέρχεται και πάλι με την από 03-05-2022 νέα αίτηση του και ζητά επισταμένως και επειγόντως την ικανοποίηση του πρωταρχικού του αιτήματος και για τους επί πλέον λόγους, που εν τω μεταξύ δημιούργησαν νέες καταστάσεις.

Ο χώρος ο οποίος προτείνεται από το Δήμο Καρπάθου είναι η οδός από το ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ» έως είσοδο σούπερ μάρκετ «ΛΟΥΛΟΥΔΗ» με δεκατέσσερις (14) προτεινόμενες θέσεις και η οδός «Ηλιάκη» με τρείς (3) προτεινόμενες θέσεις όπως αποτυπώνονται αυτές σε σχετικό σκαρίφημα ορθοφωτοχάρτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διευκολυνθεί το κυκλοφοριακό ζήτημα της πόλης των Πηγαδίων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου συνέταξε σκαρίφημα σε απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της περιοχής στο οποίο τοποθέτησε τον προτεινόμενο χώρο στάθμευσης και τις θέσεις των οχημάτων και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης.

Επισημαίνεται ότι στην κυκλοφοριακή μελέτη που έχει συνταχθεί για τον δήμο μας η εν λόγω οδός είναι μιας κατεύθυνσης (μονόδρομος) , όπως απεικονίζεται στο συνημμένο Διανομή μέσωαπόσπασμα χάρτη της περιοχής, πράγμα το οποίον αποτελεί τον σημαντικότατο παράγοντα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη οδική κυκλοφορία.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ήτοι:

α) το γεγονός ότι η προτεινόμενη οδός για στάθμευση των ταξί έχει καθορισθεί ως μονόδρομος στην κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Καρπάθου

β) τους εύλογους λόγους του Συλλόγου Αυτοκινητιστών Καρπάθου που αναπτύσσονται στις δύο αιτήσεις του.

Εισηγούμαστε :
Τον καθορισμό της οδού από το ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ» έως είσοδο σούπερ μάρκετ «ΛΟΥΛΟΥΔΗ» με δεκατέσσερις (14) προτεινόμενες θέσεις και η οδός «Ηλιάκη» με τρείς (3) προτεινόμενες θέσεις όπως αποτυπώνονται αυτές σε σχετικό σκαρίφημα ορθοφωτοχάρτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Γερακιανάκης Μιχαήλ


Από το Πρακτικό 9ης/23-05-2022 Τακτικής Μεικτής Συνεδρίασης της Κοινότητας Καρπάθου

Στην Κάρπαθο σήμερα 23 Μαίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ συνεδρίασε δια ζώσης η Κοινότητα Καρπάθου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3539/19-5-2022 πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α ́ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 1. Χατζηκουτσός Γεώργιος
 2. Κούτολο Φώτης
 3. Χιωτάκης Εμμανουήλ
 4. Πουζουκάκης Νικόλαος
 5. Τσακίρογλου Δημήτρης
 6. Βιτώρης Ιωάννης
 7. Μπέρτος Ιωάννης (προσήλθε κατά την συζήτηση του έκτακτου

θέματος)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο Ημερήσιας διάταξης: Εξέταση αίτησης 2993/3-5-2022 Συνδέσμου

αυτοκινητιστών Καρπάθου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου κ. Πολυχρονίου Σοφία.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού παρόντες ήταν 7 μέλη και απόντες 0 μέλη και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εξέταση αίτησης 2993/3-5-2022 Συνδέσμου αυτοκινητιστών Καρπάθου». Στην αίτηση τους αυτή ο Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών επικαλείται την αριθ.2137/29-3-2022 αίτηση τους και αιτούνται την μεταφορά του χώρου στάθμευσης των οχημάτων ταξί προς εξυπηρέτηση του κοινού στο χώρο όπισθεν του Δημαρχείου Καρπάθου και παρακαλούν τον Δήμο Καρπάθου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την μεταφορά τους.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά στην ικανοποίηση του αιτήματος του Συνδέσμου αυτοκινητιστών για την μεταφορά τους σε χώρο όπισθεν του Δημαρχείου, μετά από ερώτημα προς την Αστυνομία για την σύμφωνη γνώμη της.
Η απόφαση αυτή να προωθηθείς στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου.

ΑΔΑ: 65Β6ΩΕ0-ΦΒΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κούτολο Φώτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χατζηκουτσός Γεώργιος

 1. Χιωτάκης Εμμανουήλ
 2. Πουζουκάκης Νικόλαος
 3. Τσακίρογλου Δημήτρης
 4. Βιτώρης Ιωάννης
 5. Μπέρτος Ιωάννης