Ο Δήμος Καρπάθου ενέκρινε κονδύλι ύψους 6.200 ευρώ για "ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"

Ο Δήμος Καρπάθου ενέκρινε κονδύλι ύψους 6.200 ευρώ για "ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"

Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου εγκρίθηκε δαπάνη για “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΒΟΛΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ” και θα διατεθεί πίστωση ύψους ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 6.200,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00.6432.0005 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.