Δήμος Καρπάθου: Ψηφίστηκε ο προυπολογισμός 2024 (Συμμετείχαν 12 από τα 21 μέλη Δημ. Συμβουλίου)

Δήμος Καρπάθου: Ψηφίστηκε ο προυπολογισμός 2024 (Συμμετείχαν 12 από τα 21 μέλη Δημ. Συμβουλίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμός Απόφασης:132-2023

Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: « Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2024 (απόφαση 197/2023 Οικονομικής Επιτροπής)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Που έχει καταχωρηθεί στο 28ο Πρακτικό της από 19-12-2023 της Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης. Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ», κατόπιν της με υπ’ αρ. πρωτ. 33721/15-12- 2023 έγγραφης πρόσκλησης των υπογραφόντων Δημοτικών Συμβούλων, του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου, έχοντας υπ΄ όψη τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄), και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019). Στην Συνεδρίαση συμμετείχαν δώδεκα (12) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών ήτοι:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεραπετρίτης Μιχαήλ 2. Δήμαρχος Γεώργιος 3. Διακολιός Μιχαήλ 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 5. Λυριστής Ιωάννης 6. Μανωλάκης Θεοδόσιος 7. Νταής Νικόλαος 8. Παραγυιός Εμμανουήλ 9. Πρωτόπαπας Μηνάς 10.Ρεϊσης Μιχαήλ 11.Τσέρκης Εμμανουήλ 12.Φελλουζή Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Ζανάκης Δημήτριος 5. Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα 6. Λύκος Νικόλαος 7. Νουάρος Βασίλειος 8. Σακέλλης Κομνηνός 9. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Πηγαδίων

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μαγριπλής Εμμανουήλ -Πρόεδρος Μενετών 2. Καμαράτου Ευγενία – (Πρόεδρος Πυλών) 3. Λυτός Ιωάννης- (Πρόεδρος Βωλάδας) 4. Νοταράς Βασίλειος-Πρόεδρος Μεσοχωρίου 5. Παπάς Γεώργιος – (Πρόεδρος Απερίου) 6. Παπαηλίας Ηλίας-(Πρόεδρος Ολύμπου) 7. Πιπέρης Βασίλειος – (Πρόεδρος Σπόων) 8. Χαψής Μιχαήλ- (Πρόεδρος Όθους) 9. Χουβαρδάς Μηνάς – (Πρόεδρος Αρκάσας)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα, υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου για την ορθή τήρηση των πρακτικών όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του ιδίου κώδικα. 2. Στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσίαζε και καθήκοντα Προέδρου άσκησε η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Φελλουζή Ευαγγελία. 3. Στην συνεδρίαση ο Δήμαρχος Καρπάθου απουσίαζε και τον αναπλήρωσε ο κ. Νταή Νικόλαος σύμφωνα με την υπ΄ αρ. απόφαση Δημάρχου 1486/2023. 4.

Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ και η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφία. Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Αναπληρωτή του Δημάρχου Καρπάθου και των Δημοτικών Συμβούλων καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 27/2023. Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψιν των μελών την υπ΄ αρ. 197/2023 της Ο.Ε και την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφίας, με τίτλο «Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2024 (απόφαση 197/2023 Οικονομικής Επιτροπής)», η οποία έχει ως εξής: Το σχέδιο προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 63726/28-7-2023 (ΦΕΚ 4795) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω ΚΥΑ: – Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (0611) πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της τρίτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2023 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΡΞ7Ψ46ΜΤΛ6-336) επί δώδεκα (12).

Συγκεκριμένα 12Χ99.860,00=1.198.320,00€. – Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (4311), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023, (απόφαση με ΑΔΑ:ΨΛ1Τ46ΜΤΛ6-ΚΤ1) επί (2,66). Συγκεκριμένα 2,66Χ 33.540=89.216,40€ -Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (0613) υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2023 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: Ψ5Θ946ΜΤΛ6-ΥΜΒ) και αφορά στους δήμους του Νομού Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα € 950.000,00.

-Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (0612) υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2023 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΨΥΡΧ46ΜΤΛ6-ΔΒΣ) που αποδόθηκε στον δήμο επί τέσσερα (4).

Συγκεκριμένα 4Χ52.830= 211.320,00€. Οι πιστώσεις από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών. Παρακάτω αναλύεται ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών συνολικά και τα ποσά που θα αποδοθούν το έτος 2024 αλλά και τα χρηματικά υπόλοιπα που θα μεταφερθούν από το έτος 2023 (Πρώην ΣΑΤΑ). Οι επενδυτικές δαπάνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών είναι οι εξής: ΚΑΕ Περιγραφή Πίστωση 2024 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 15- 7326.0010 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆Ε Καρπάθου 4.503,45 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 30- 7323.0170 Ανάπλαση περιοχής σαούρα Λευκού 52.728,31 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 30- 7326.0001 Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης 9.573,29 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25- 7413.0031 Μελέτη για αποχετευτικό τύπου compact περιοχής Φοινικιού Αρκασας και ΜΠΕ Λευκου Μεσοχωρίου 6.000,00 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25- 7312.0001 Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καρπάθου 74.400,00 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25- 7312.0061 Μεταφορά αντλιοστασίου λυμάτων περιοχής 74.400,00 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Φοινικίου Αρκάσας 25- 7312.0036 Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Ολύμπου 37.200,00 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25- 7336.0024

Αντικατάσταση αποχετευτικών Δικτύων Καρπάθου 61.500,00 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25- 7413.0002 Μελέτη Κατάρτισης Προγράμματος Επιχειρησιακής Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης 15.000,00 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25- 7413.0003

Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης 15.000,00 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20-7325- 0001 Επέλταση – κατασκευή Δημοτικού φωτισμού κ.λ.π. 10.000,00 € ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών ΚΑΕ Περιγραφή Π/Υ 2024 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20.7131.0001

Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και παγίων 12.400,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7131.0011 Προμήθεια ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου 12.400,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7132.0012 Προμήθεια οχήματος υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 37.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7132.0013 Προμήθεια τρίκυκλο μηχανάκι 18.600,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7133 Έπιπλα σκεύη 5.000,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7134.0001 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Αποθήκες του Δήμου 6.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 24.800,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7135.0007 Προμήθεια υλικών για την συντήρηση εγκαταστάσεων 10.000,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7135.0013 Προμήθεια 2 βενζινοκίνητων γεννητριών ρεύματος 6.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 20.7135.0016 Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών καλυμμάτων για κάδους απορριμμάτων 37.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7131.0001 Προμήθεια αντλητικών μηχανημάτων ΔΕ Καρπάθου 37.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7131.0002 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων (προμήθεια προκατασκευασμένου αντλιοστασίου αποχέτευσης) 37.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7131.0003 Προμήθεια ειδικού σάκου στεγανοποίησης δεξαμενής νερού 20.000,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7131.0004 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων απόσμησης και σχετικών αναλώσιμων για αντλιοστάσια λυμάτων και φρεάτια αποχέτευσης 37.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7131.0005 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων γείωσης για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης 55.800,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7131.0006 Προμήθεια αντλητικών μηχανημάτων ΔΕ Ολύμπου 37.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7131.0008 Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης 2.500,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7132.0004 Αγορά οχήματος για την υπηρεσία ύδρευσης 37.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7133.0002 Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης 15.000,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7133.0003 Προμήθεια πλαστικών βυτίων δεξαμενών αποθήκευσης νερού 5.000,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 25.7135.0003 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για αντλιοστάσια λυμάτων 25.000,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών -Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων (0615) υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:ΩΝΘΩ46ΜΤΛ6-77Η). Συγκεκριμένα € 19.900,00. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο των καπ για την συντήρηση σχολικών μονάδων έτους 2023 αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2024 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 15.7331.0002

Συντήρηση επισκευή σχολικών μονάδων Δήμου Καρπάθου 126.579,57€ ΚΑΠ για την συντήρηση σχολικών μονάδων

-Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία (0614 υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6- ΡΞΥ). Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 60.000,00€ και μαζί με χρηματικό υπόλοιπο από πυροπροστασία που θα προκύψει από το 2023 θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες: ΚΑΕ Περιγραφή Π/Υ 2024 Παρατηρήσεις 35.6041.0001 Αποδοχές έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας 19.000,00 35.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας 5.500,00 35.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικών 37.200,00 οδών Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου 35.6233.0002 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου 37.200,00 35.7131.0001

Προμήθεια διαφόρων ειδών και εξαρτημάτων πυροπροστασίας 5.000,00 35.7135.0002 Προμήθεια δεξαμενών πυρασφάλειας 37.000,00 35.6262.0001 Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου 25.000,00 35.6262.0002 Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου 13.500,00 35.6262.0003 Καθαρισμός περιφερειακού δρόμου Πυλών για τις ανάγκες πυροπροστασίας 5.000,00

-Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023 (αποφάσεις κατανομής με ΑΔΑ: ΨΟ1Ι46ΜΤΛ6-8ΦΧ και 6ΓΧΤ46ΜΤΛ6-ΛΓΟ). Συγκεκριμένα ποσό € 42.090,00) – Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους για τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας ( ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2022. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 14.810,00 € και για τέλος ακίνητης περιουσίας 18.730,00 €. -Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2023 που αποδόθηκε στον Δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 9ΨΟΚ46ΜΤΛ6-ΛΑΖ) επι 1.20. Συγκεκριμένα 1,20Χ29.850=35.820,00€. – Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2024 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. – Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ’ αρ. 43093/30-7-2010 (Β’ 1153) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να συνομολογούν δάνεια, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: 1,Της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποίπροέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες. 2.Με τις οποίες χορηγούνται δάνεια δυνάμει ειδικών προγραμμάτων [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 22766/ 09-04-2020) – Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρου 69 του ν. 4509/2017)]. 3.Του άρθρου 208 «Δανεισμός των Ο.Τ.Α. για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας» του ν. 4555/2018. 4.Του άρθρου 70 του ν. 4509/2017, που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια. 5. Του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου. – Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 «Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) – Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, – σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 – 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) – Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση. Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και 6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 – 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες. Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις: Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2024 Παρατηρήσεις 3123.0002 Προμήθεια Ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης Δήμου Καρπάθου (Αντώνης Τρίτσης) 1.476.418,40 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 64.7132.0002 και 64.7131.0001 3123.0003 Αντικατάσταση Εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών ΔΕ Καρπάθου (Αντώνης; Τρίτσης) 7.300.000 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 63.7312.0001 -ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων: Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΠΟΣΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 126.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 713.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 300.930,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 32.000,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 26.950,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 71.238,83 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 150.000,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ 650.169,96 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΕΚΤΑΚΤΑ 14.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 2.084.288,79€ Για τον υπολογισμό της Ομάδας Ι λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2022 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Οκτώβριο 2023. Το άθροισμα των εισπράξεων της Ομάδας Ιδίων Εσόδων Ι κατά το έτος 2022 ήταν €1.845.723,14 και ο Δήμος μας προϋπολόγισε για το έτος 2024 € 2.084.288,79. Υπήρχε θετική απόκλιση των εισπράξεων του Οκτωβρίου 2023 έναντι του Οκτωβρίου 2022 από την οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2024 τα 238.565,65€. -ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ: Η Ομάδα Εσόδων ΙΙ αποτελείται από τον ΚΑ Εσόδων 32 «Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη». Στον ΚΑΕ 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην Ομάδα δαπανών 85 « Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», υποχρεωτικά εγγράφεται ως πρόβλεψη μη είσπραξης το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών (2022-2023). Συγκεκριμένα για το έτος 2024 ΚΑΕ 32: € 1.601.610,56 και ΚΑΕ 85: 1.281.610,56 (Πραγματικές εισπράξεις στην Ομάδα 32 (32-85): 320.000,00€. Δηλαδή οι εισπράξεις υπολογίζονται με βάση τα ποσά του έτους 2022 που ήταν 271.278,41€ συν την επιτρεπόμενη αύξηση που προκύπτει από την εκτέλεση Οκτώβριος 2023-Οκτώβριος 2022 Αύξηση +48.721,59 . ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2024 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 597.800,00 25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 637.210,56 45.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 46.600,00 Σύνολο 8511 1.281.610,56€ -ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5) Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Καρπάθου υπολογίζεται βάση των εκτιμήσεων έτους 2023 με αφαίρεση του ποσού εκτιμήσεων Πληρωθέντων Εξόδων 2023 από το ποσό εκτιμήσεων Εισπραχθέντων Εσόδων 2023 που προκύπτει € 6.764.744,54 για τον Δήμο Καρπάθου. Στο χρηματικό υπόλοιπο προστίθεται η εκτίμηση των χρηματικών υπολοίπων των 2 καταργούμενων Νομικών προσώπων του Δήμου Καρπάθου ΚΟΠΑΠ (Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας) και ΠΟΡΟΚ (Πολιτιστικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου). Το παρατηρητήριο έχει ήδη ενημερωθεί εγγράφως από την Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών για τα καταργηθέντα ΝΠΔΔ. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν οι κάτωθι ΚΑΕ: -5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα κατάργησης ΝΠΔΔ ΚΟΠΑΠ €260.000,00 -5119.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα κατάργησης ΝΠΔΔ ΠΟΡΟΚ €90.000,00 Επομένως στο συνολικό ποσό στην κατηγορία 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εγγράφεται πίστωση € 7.114.744,54. -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -Η ΚΥΑ στο άρθρο 5 αναφέρει ότι: «Μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2024, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2024 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.»

-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.823.722,84 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.659.108,91 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.056.530,67 20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.779.705,68 25 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.931.463,11 30 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.098.081,56 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.011.097,16 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 186.500,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 97.795,02 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40.200,00 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80.185,84 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 40.000,00 61 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 984.324,00 62 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 313.600,00 63 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 7.680.609,06 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 2.031.418,40 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 510.800,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 577.829,48 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.052,38 ΣΥΝΟΛΑ 26.918.024,11 – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όσον αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός, ύδρευσης -αποχέτευσης) ισοσκελίζουν από ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 15 του ν.4915/2022 που ισχύουν και για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2024. (άρθρο 35 ν.5056/23. Συγκεκριμένα: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2024 ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 2024 0311 548.000,00 0313 0,00 2111 360.000,00 5113.0001 1.089.030,29 Σύνολο € 1.997.030,29 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 2024: ανταποδοτικές δαπάνες Χρηματοδ. σύνολο υπηρεσίας 20 Παρατηρήσεις Λειτουργικές Δ. (20.6) 1.997.030,29 371.849,82 2.368.880,11 -από Ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου(Φόρος Εισοδήματος έτους 2024) €371.849,82 Επενδύσεις (20.7) 0,00 387.080,00 387.080,00

-Πράσινο Ταμείο: 164.980,80€ ΑΔΑ: Ω3ΞΥ46Ψ844- ΣΒΚ (20.7135.0017)

-από Έκτακτα Ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου (5129)€42.099,20 (στον 20.7135.0017) – Από -ΚΑΠ επενδυτικών Δαπανών 180.000 ευρώ Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2023 (20.81) 0,00 23.745,57 23.745,57 -από Έκτακτα Ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου (5129) €23.745,57 Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 1.997.030,29 782.675,39 2.779.705,68

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης -αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2024 ΕΣΟΔΑ 2024 ΕΣΟΔΑ 0321 15.000 0322 125.000 0341 25.000 2112 200.000 2114 36.000 3212 769.042 3213 2.131,70 3214 131.036,86 5113.0002 0,00 Σύνολο 1.303.210,56 ΕΞΟΔΑ 2024 Ανταποδοτικές Δαπάνες Xρηματοδ. δαπάνες Σύνολο υπηρεσίας 25 Παρατηρήσεις Λειτουργικές (25.6) 469.808,75 1.010.568,90 1.480.377,65 Εκτακτα ανειδίκευτα (5129): 432.418,72 ευρώ + 578.150,18 ευρώ Φόρος εισοδήματος (ΚΑΕ 0613) Επενδύσεις (25.7) 0,00 617.683,65 617.683,65 Από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών ποσό €592.,800 -24.883,65€ από χρηματοδότηση εισπρακτέα στον καε 5123 χρηματικού υπολοίπου Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2023 (25.81) 196.191,25 0,00 196.191,25 Πρόβλεψη μη είσπραξης (25.8511) 637.210,56 637.210,56 Σύνολο 1.303.210,56 1.628.252,55 2.931.463,11

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΣΟΔΑ 2024 ΕΞΟΔΑ 2024 0 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.716.330,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10.482.349, 41 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.787.534,25 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΙΣ 13.337.212, 35 2 ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟ ΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 664.169,96 8 ΠΛΗΡΩΜ ΕΣ ΠΟΕΑΠΟΔΟΣΕΙ Σ – ΠΡΟΒΛΕΨ ΕΙΣ 3.083.409,9 7 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 10.378.028,9 6 9 ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΙΚΟ 15.052,38 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.257.216,40 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.114.744,54 ΣΥΝΟΛΟ 26.918.024,1 1 ΣΥΝΟΛΟ 26.918.024, 11 Επισυνάπτεται Προϋπολογιστικός Πίνακας Εσόδων Εξόδων έτους 2024 με τις εκτιμήσεις έτους 2023 όπως ψηφίστηκαν από την ΕΕ με την αριθ.6/2023 απόφαση. Η συντάξασα Πολυχρονίου Σοφία Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΗΝΑΣ 5.ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2024 (απόφαση 197/2023 Οικονομικής Επιτροπής)» . Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Ευαγγελία Μιχ. Φελλουζή Τα Μέλη: 1. Γεραπετρίτης Μιχαήλ 2. Δήμαρχος Γεώργιος 3. Διακολιός Μιχαήλ 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 5. Λυριστής Ιωάννης 6. Μανωλάκης Θεοδόσιος 7. Νταής Νικόλαος 8. Παραγυιός Εμμανουήλ 9. Πρωτόπαπας Μηνάς 10.Ρεϊσης Μιχαήλ 11.Τσέρκης Εμμανουήλ 12.Φελλουζή Ευαγγελία ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 


Αριθμός Απόφασης:133-2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: « Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)- Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Που έχει καταχωρηθεί στο 29 ο Πρακτικό της από 19-12-2023 της Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης.

Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ», κατόπιν της με υπ’ αρ. πρωτ. 33728/15-12- 2023 έγγραφης πρόσκλησης των υπογραφόντων Δημοτικών Συμβούλων, του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου, έχοντας υπ΄ όψη τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄), και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019).

Στην Συνεδρίαση συμμετείχαν δώδεκα (12) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών ήτοι:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γεραπετρίτης Μιχαήλ 2. Δήμαρχος Γεώργιος 3. Διακολιός Μιχαήλ 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 5. Λυριστής Ιωάννης 6. Μανωλάκης Θεοδόσιος 7. Νταής Νικόλαος 8. Παραγυιός Εμμανουήλ 9. Πρωτόπαπας Μηνάς 10.Ρεϊσης Μιχαήλ 11.Τσέρκης Εμμανουήλ 12.Φελλουζή Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Ζανάκης Δημήτριος 5. Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα 6. Λύκος Νικόλαος 7. Νουάρος Βασίλειος 8. Σακέλλης Κομνηνός 9. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Πηγαδίων

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μαγριπλής Εμμανουήλ -Πρόεδρος Μενετών 2. Καμαράτου Ευγενία – (Πρόεδρος Πυλών) 3. Λυτός Ιωάννης- (Πρόεδρος Βωλάδας) 4. Νοταράς Βασίλειος-Πρόεδρος Μεσοχωρίου 5. Παπάς Γεώργιος – (Πρόεδρος Απερίου) 6. Παπαηλίας Ηλίας-(Πρόεδρος Ολύμπου) 7. Πιπέρης Βασίλειος – (Πρόεδρος Σπόων) 8. Χαψής Μιχαήλ- (Πρόεδρος Όθους) 9. Χουβαρδάς Μηνάς – (Πρόεδρος Αρκάσας)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα, υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου για την ορθή τήρηση των πρακτικών όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του ιδίου κώδικα. 2. Στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσίαζε και καθήκοντα Προέδρου άσκησε η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Φελλουζή Ευαγγελία. 3. Στην συνεδρίαση ο Δήμαρχος Καρπάθου απουσίαζε και τον αναπλήρωσε ο κ. Νταή Νικόλαος σύμφωνα με την υπ΄ αρ. απόφαση Δημάρχου 1486/2023.

Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ και η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφία. Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Αναπληρωτή του Δημάρχου Καρπάθου και των Δημοτικών Συμβούλων καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 27/2023.

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψιν των μελών την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφίας, με τίτλο «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)- Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου, η οποία έχει ως εξής:

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. (παρ.1 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Η διαδικασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έχει τροποποιηθεί. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.8/17194/08.03.2019)

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.419/50057/02.06.2021 επισημαίνεται ότι ο Πίνακας οικονομικής στοχοθεσίας (ΟΠΔ) υποβάλλεται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) μέσω του Στατιστικού Ανταποκριτή έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ο Πίνακας οικονομικής στοχοθεσίας (ΟΠΔ) υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έλεγχο, και ο στατιστικός ανταποκριτής του ΟΤΑ οφείλει αμελλητί να αναρτά τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ,ώστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να μπορεί να ελέγξει την πληρότητα και την ορθότητά τους, καθώς και τη συμφωνία των πινάκων που περιέχονται στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων (δημοτικών ή διοικητικών συμβουλίων) με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο. (ΥΠ.ΕΣ. 80438/03.11.2021)

Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους. (παρ.2 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)

Η ανωτέρω αρχή Ελέγχει: α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των OTA που πρέπει να περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των OTA και των νομικών προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. (παρ.3 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)

Το ΟΠΔ δεν επαναϋποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αρίθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) σχετική Κ.Υ.Α. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.8/17194/08.03.2019) Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχεικαταρτιστείσύμφωναμε τιςπροβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου (πλέον παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13), τότε οΠροϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση από την αρμόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. (παρ.2 άρθρο 6 ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β’) Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. (παρ.4 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)

Τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (ΟΠΔ) υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats με μέριμνα των στατιστικών ανταποκριτών.

Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ. (παρ.5 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Tο Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνειτο οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία καιτριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο- ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (παρ.2 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)

Oι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).

Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη ηεποχικότητατων εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. (παρ.4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής.

Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του OTA μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του.

Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). (παρ.5 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού:

Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). (παρ.6 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Δημοσίευση εγκεκριμένων ΟΠΔ:

Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των OTA αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ.

Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου OTA. (παρ.6 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18) Έχοντας υπ΄ όψιν 1. Την υπ’ αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-7-2018 τεύχος Β΄) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑθέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» 2. Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β΄450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

3. Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης Το άρθρο 77 του Ν.4172/13 «Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου» 5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.8/17194/08.03.2019

6. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.419/50057/02.06.2021

7. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ εγκ.80438/3.11.2021

8. Το έγγραφο του ΥΠΕΣ οικ.6553/27.01.2020 Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ), το οποίο αποτελείται από τον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου που περιέχει και την στοχοθεσία των εσόδων και των δαπανών των καταργηθέντων νπδδ από 1/1/2024 και συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού. Επισυνάπτεται ο Πίνακας στοχοθεσίας 2024 του Δήμου Καρπάθου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)- Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Ευαγγελία Μιχ. Φελλουζή Τα Μέλη:

1. Γεραπετρίτης Μιχαήλ 2. Δήμαρχος Γεώργιος 3. Διακολιός Μιχαήλ 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 5. Λυριστής Ιωάννης 6. Μανωλάκης Θεοδόσιος 7. Νταής Νικόλαος 8. Παραγυιός Εμμανουήλ 9. Πρωτόπαπας Μηνάς 10.Ρεϊσης Μιχαήλ 11.Τσέρκης Εμμανουήλ 12.Φελλουζή Ευαγγελία

 

21.12.2023

Καρπαθιακά Νέα