Σαν σήμερα, 16.9.66, εφ. Πρόοδος: "Πρότυπος Ναυτική Σχολή θα ιδρυθή εις την Κάσον"