Σαν σήμερα, 5.2.1955, εφ. Πρόοδος: "Οι Καρπάθιοι προτιμούν λιμένα αντί κτηρίου ευαγών ιδρυμάτων"

Σαν σήμερα, 5.2.1955, εφ. Πρόοδος: "Οι Καρπάθιοι προτιμούν λιμένα αντί κτηρίου ευαγών ιδρυμάτων"