Σεμινάρια από τον Δήμο Η.Ν. Κάσου

Σεμινάρια από τον Δήμο Η.Ν. Κάσου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Η.Ν. Κάσου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ. Δ. Β. Μ. του Δήμου Η.Ν .Κάσου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και τοπικής Εμβέλειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης ,καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ,Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθώς και για τις θεματικές ενότητες που μπορείτε να επιλέξετε ως εκπαιδευόμενοι απευθυνθείτε στο

Τηλέφωνο :2245041400, 2245360211

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.