Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών έξι κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου και του Δήμου ΗΝ Κάσου

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών έξι κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου και του Δήμου ΗΝ Κάσου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτείται Επιτροπή Εξέτασης των Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών αποτελούμενη από τους:

Α. Σεβδαλή Παναγιώτα του Εμμανουήλ (ΑΔΤ Χ 323143) Δικηγόρο, μέλος του Δ.Σ.Ρ. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Πάσσο Ελευθέριο – Γεώργιο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΟ 809297) Δικηγόρο, μέλος του Δ.Σ.Ρ.

Β. Κράλη Φώτιο του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ΑΑ 440569) Π.Ε. Γεωτεχνικών – Δασολόγο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου της Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου του Υ.Π.ΕΝ. ως μέλος, με αναπληρωτή το Λεφάκη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΙ 427862) Π.Ε. Γεωτεχνικών – Δασολόγο υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.

Γ. Σπανό Γεώργιο του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΟ 810322), Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαδημητρίου Παρασκευά του Ιωάννου (ΑΔΤ ΑΙ 425977), Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Τζιώλα Αναστασία του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΡ 454980) Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας – Δασοπόνο, υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου της Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου του Υ.Π.ΕΝ. με αναπληρώτρια τη Φωτιάδου Μαρίνα του Πέτρου (ΑΔΤ ΑΗ 950847) Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας – Δασοπόνο, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

Ως έδρα της επιτροπής ορίζεται η έδρα της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου (Γ. Μαύρου 2, 851 00, Ρόδος). Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη.

Η χωρική αρμοδιότητα της Επιτροπής ορίζεται η περιοχή των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου (Τ.Κ. Ολύμπου, Μεσοχωρίου, Σπόων, Βωλάδας, Πυλών και Όθους) και του Δήμου Κάσου της περιφερειακής ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18 ν. 3889/2010, όπως ισχύει καθώς και στην με αριθ. 146776/2459/21- 10-2016 απόφαση Αν. Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β/3532) και την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4367 Β΄) τροποποίησή της.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης, προβλέπονται στην παρ. 8 άρθρου 18 ν. 3889/2010 και στην ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/31.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΛ1Α4653Π8-ΙΙ2) Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 84 Υ.Ο.Δ.Δ).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΑΣΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

4.5.2023

Καρπαθιακά Νέα