Συγκροτήθηκε επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων ή πλοίων για την Κάρπαθο και την ΗΝ Κάσο

Συγκροτήθηκε επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων ή πλοίων για την Κάρπαθο και την ΗΝ Κάσο

O Λιμενάρχης Καρπάθου Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΕΛΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος αποφάσισε  τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, όπως παρακάτω:

  • –  Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΕΛΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος Λιμενάρχης Καρπάθου, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΦΩΤΗ Βασίλειο , Υπολιμενάρχη α.α. Καρπάθου,
  • –  κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης, εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή τον κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Φίλιππο,
  • –  κα ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Καλλιόπη, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου/Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, με αναπληρωτή τον κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Χρήστο,
  • –  κ. ΡΟΥΜΠΟΣ Γεώργιος, εκπρόσωπος του Δήμου Καρπάθου, με αναπληρωτή τον κ. ΚΑΡΑΤΖΑ Αλέξανδρο,
  • –  κ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ Μιχαήλ, εκπρόσωπος του Δήμου Κάσου, με αναπληρωτή τον κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Δημήτριο
  • –  κ. ΚΩΣΤΕΤΣΟ Γεώργιο, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή τον κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ηλία .

2. Της Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδεκανήσου, εφόσον το ναυάγιο ή το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή λιμένα, σε διώρυγα ή σε δίαυλο. Στην περίπτωση που το ναυάγιο ή το πλοίο βρίσκεται στα χωρικά ύδατα, αλλά έξω από θαλάσσια ζώνη ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδεκανήσου, της Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Καρπάθου.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και γνωμοδοτεί εντός μηνός από την αρχική σύγκλησή της ή εν πάσει περιπτώσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

4. Η Επιτροπή δύναται να γνωμοδοτήσει μόνο όταν βρίσκεται σε απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου αυτής.
5. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδεκανήσου ή του Λιμεναρχείου Καρπάθου, οριζόμενος ανάλογα. Ο γραμματέας έχει την ευθύνη κατάρτισης και τήρησης των πρακτικών καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας.

6. Εφόσον η Επιτροπή αποφανθεί ότι προκειμένου διατυπώσει την γνώμη της απαιτείται περαιτέρω εξέταση του θέματος από εμπειρογνώμονα ή εμπειρογνώμονες, προβαίνει στον ορισμό τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή πλήρους και αιτιολογημένης έκθεσης προς αυτήν.

7. Η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν.Δωδεκανήσου ή το Λιμεναρχείο Καρπάθου αντίστοιχα, καταγράφεται σε σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη αυτής.

8. Η θητεία των μελών ορίζεται σε ένα (01) έτος και ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη αυτής.

10.1.2023

Καρπαθιακά Νέα