Σήμερα, 21 Ιουνίου, η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Σήμερα, 21 Ιουνίου, η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

 

 Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 21η του μηνός Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:

1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.

2. Έγκριση της υπ΄ αρ. 06/2023 απόφασης του Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου με τίτλο: «Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».

3. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.

4. Έγκριση Παράτασης ωραρίου μουσικής έως τις 02.00 π.μ. στο κατάστημα της HAUGG ALEXANDRA MARIA και ΣΙΑ Ε.Ε. και με εκπρόσωπο τον κ. Εμμανουήλ Διανομή  Κρητσιώτη , με την επωνυμία ΑΝΕΜΟΣ το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή Αφιάρτη της Τοπ. Κοιν. Μενετών.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, λόγω τήρησης προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

φωτογραφία αρχείου

21.6.2023

Καρπαθιακά Νέα