Εγκρίθηκε 4ετης σύμβαση για τα άγονα αεροπορικά δρομολόγια

Εγκρίθηκε 4ετης σύμβαση για τα άγονα αεροπορικά δρομολόγια

Εγκρίθηκε η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την εκμετάλλευση των τακτικών αεροπορικών γραμμών, όπως περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα για τέσσερα (4) έτη από 01-02-2023 έως 31-01-2027.

Η γραμμή Αθήνα-Κάρπαθος επιχορηγείται με 2.816 ευρώ και η γραμμή Ρόδος-Κάρπαθος-Κάσος-Σητεία με 5.400 ευρώ.

Στις τακτικές αεροπορικές γραμμές, έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, μεγίστου ποσού εβδομήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (72.736.000€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ισόποση δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ

3. Η δαπάνη θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.