SPEEDRUNNER JET - Η Σύμβαση για τη γραμμή ΡΟΔΟΣ–ΧΑΛΚΗ- ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή (62.300 ευρώ, έως 4/9/22)

SPEEDRUNNER JET - Η Σύμβαση για τη γραμμή ΡΟΔΟΣ–ΧΑΛΚΗ- ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή (62.300 ευρώ, έως 4/9/22)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ «ΡΟΔΟΣ–ΧΑΛΚΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ» και επιστροφή

Σήμερα ημέρα Παρασκευή την 15 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι υπογεγραμμένοι: (1) Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο, και (2) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 585243), νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πλοιοκτήτριας του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11886, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2212.3. 1/4910/26/44127/2022/21-6-22 βεβαίωση Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών, ενεργούντες σε υλοποίηση ν.4948/2022 (Α ́125), όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου έκτου του ν.3755/2009 (Α ́52), για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΡΟΔΟΣ–ΧΑΛΚΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την ιδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 44614/15-04-2021 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:ΨΟΥΡ46ΜΤΛΡ-ΧΡΣ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 90275/10-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΝΞΦ46ΜΤΛΡ-ΠΛΞ), και 44913/29-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΚΜ46ΜΤΛΡ-ΚΣΙ) αποφάσεις Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «ανάδοχο», την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΡΟΔΟΣ–ΧΑΛΚΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 04/09/2022, καθώς και ενός (01) επιπλέον δρομολογίου την εβδομάδα τη θερινή περίοδο για το χρονικό διάστημα του άρθρου 11 του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 28/08/2022, όπου στο ένα (01) εκ των εβδομαδιαίων δρομολογίων το πλοίο θα προσεγγίζει στο λιμένα ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ, αντί μισθώματος εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (€62.340,00), ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με το Ε/Γ-Ο/Γ ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11886, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από:α)τις διατάξεις του ν.4948/2022 (Α ́125) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»,β)του ν.3755/2009 (Α ́52) και ειδικότερα του άρθρου έκτου «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο», καιγ)τους όρους όπως λεπτομερώς αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/29652/22/29-04-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΔΘΣ Β ́ «Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή 2ου Επαναληπτικού και Αρχικού Θερινού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2022» (ΑΔΑ: ΩΣ9Ψ4653ΠΩ-5Τ0) και των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων. αποφάσεων αυτών ως αναπόσπαστο σώμα της για την εκτέλεση αυτής.Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΟ ανάδοχος υποχρεούται:
α)να εξασφαλίζει ότι το/τα πλοίο/α του κατά την εκτέλεση των δρομολογίων διαθέτει/ουν και είναι σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, ότι πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα ασφάλειας, υγιεινής – ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος καθώς και ότι η σύνθεση και οι όροι εργασίας πληρώματος είναι σύμφωνοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
β)να τηρεί τις εκάστοτε αποφάσεις καθορισμού ναύλων, καθώς και να παρέχει τις προβλεπόμενες από την υπ’ αριθμ.3324.1/01/13/15-07-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β ́1728), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.3324.1/01/14/29-04-2014 (Β ́1129) και 2252.2.12/01/15/02-07-2015 (Β ́1557) αποφάσεις, εκπτώσεις στις κατηγορίες προσώπων και οχημάτων, επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου,
γ)να τηρεί τις εκάστοτε υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού δικαίου [Παράρτημα Χ του ν.4413/2016 (Α ́148)],
δ)στην εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί μεταφοράς ταχυδρομικών αποστολών – αντικειμένων,ε)να παρέχει με το πλοίο του στις ως άνω δρομολογιακές γραμμές, εφ’ όσον δεν υπάρχει άλλος εναλλακτικός τρόπος, υπηρεσίες μεταφορών επικινδύνων ή οχληρών φορτίων καθώς και ζώντων ζώων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μεταφοράς αυτών διατάξεις,στ)στην καταβολή των φόρων, τελών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων όπως εκάστοτε ισχύουν,
ζ)να εκτελεί όλα τα δρομολόγια, ανελλιπώς, πλήρη και ολοκληρωμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις καθορισμού δρομολογίων της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών,η)έως 1η Απριλίου έκαστης δρομολογιακής γραμμής περιόδου να έχει ανοικτό το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.,
θ)να υποβάλλει, το πρώτο δεκαήμερο έκαστου μήνα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΘΣ, την κίνηση επιβατών και οχημάτων της δρομολογιακής γραμμής του αμέσως προηγούμενου μήνα, υπό μορφή πίνακα, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το Παράρτημα V της υπ’ αριθμ. στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/29652/22/29-04-2022 Προκήρυξης και
ι)στη δωρεάν μεταφορά των οχημάτων αιμοδοσίας καθώς και των φορητών ψυγείων

Όλοι οι ανωτέρω όροι αποτελούν και όρους της παρούσας συμβάσεως θεωρουμένων των μεταφοράς αίματος.

ΙΙ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ- ΑΚΙΝΗΣΙΑ
1.Τα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των ως άνω δρομολογιακών γραμμών θα εκτελούνται από το Ε/Γ-Ο/Γ ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11886, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα πίνακα δρομολογίων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.2.Η εκτέλεση των δρομολογίων του επισυναπτόμενου πίνακα είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Μεταβολή επιτρέπεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/29652/22/29-04-2022 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΘΣ Β ́ Προκήρυξη. Άρνηση της αποδοχής ή εκτέλεσης των δρομολογίων από τον πλοιοκτήτη, επιφέρει έκπτωση αυτού από την παρούσα σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν.3.Προσεγγίσεις του πλοίου σε άλλα λιμάνια εκτός από τα λιμάνια της δρομολογιακής γραμμής με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας επιτρέπονται, εφ’ όσον από τις προσεγγίσεις αυτές δεν εμποδίζεται η εξυπηρέτηση της εν λόγω γραμμής και δεν παραβιάζονται οι όροι άλλων συμβάσεων, μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση.4.Οι πλοίαρχοι των πλοίων υποχρεούνται να εκτελούν έκτακτες προσεγγίσεις για επείγοντες κοινωνικούς λόγους μετά από σχετική εντολή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου.
ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
1.Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. Η164006/15-07-2022 εγγυητική επιστολή τράπεζας ALPHA BANK, ποσού πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (57.352,80 €), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/29652/22/29-04-2022 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΘΣ Β ́
Προκήρυξη.
2.Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο ένα μήνα μετά τη λήξη των δρομολογιακών υποχρεώσεών του.
3.Η ως άνω εγγυητική θα καταπέσει (μερικώς ή ολικώς), υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε περίπτωση απόκλισης του αναδόχου από τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης, των διατάξεων του «Κώδικα νομοθεσίας θαλασσίων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν.4948/2022, της υπ’ αριθμ2252.1.1/29652/22/29-04- 2022 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΘΣ Β ́ Προκήρυξης, καθώς και σε περίπτωση κήρυξης εκπτώτου του αναδόχου.ΙV. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ1.Για την καταβολή των μισθωμάτων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α)κατάσταση στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των δρομολογίων που εκτελέσθηκαν κατά ημερομηνία σε τρία (03) αντίγραφα θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή,
β)τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,
γ)κυρωμένο αντίγραφο του ημερολογίου γέφυρας πλοίου στις οποίες εμφαίνεται το πλήρες δρομολόγιο που εκτελέσθηκε, σε δύο (02) αντίγραφα για την εκτέλεση των ταξιδιών της γραμμής καιδ)αντίγραφο της προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.page3image754959152
page3image754942064
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της προαναφερόμενης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, είναι η κατάθεση του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επιστρέφεται με τα συνημμένα.
2.Μετά τον αρχικό έλεγχο, από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, διαβιβάζονται προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσει στην εκκαθάριση της δαπάνης και την εκτέλεση της πληρωμής, αίτηση με τα ως άνω δικαιολογητικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αναδόχου πλοιοκτήτη /πλοιοκτήτριας εταιρείας, η διεύθυνση, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, το καθαρό πληρωτέο ποσό με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN καθώς και πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Στην περίπτωση εκχώρησης ή κατάσχεσης απαιτείται η αναγγελία εκχώρησης ή το κατασχετήριο αντίστοιχα τηρούμενων των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 145 του ν.4270/2014, όπως ισχύει.
Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση μη εκχώρησης/ενεχυρίασης.
V. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
1.Εάν το πλοίο για λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν προσεγγίσει σε λιμάνι της δρομολογιακής γραμμής σε, ότι αφορά το μισθούμενο τμήμα, αλλά προσεγγίσει στο πλησιέστερο ασφαλέστερο λιμάνι ή όρμο για την αποεπιβίβαση των επιβατών, τότε, και εφ’ όσον υπάρχει χερσαία επικοινωνία με το λιμάνι του μισθούμενου τμήματος της δρομολογιακής γραμμής που δεν προσήγγισε το πλοίο, δεν θα διενεργείται περικοπή μισθώματος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το λιμάνι ή ο όρμος που προσήγγισε δεν περιλαμβάνεται στη δρομολογιακή γραμμή.
2.Σε περίπτωση που το πλοίο δεν καταπλεύσει σε λιμάνι του μισθούμενου τμήματος της γραμμής για την αποεπιβίβαση επιβατών και οχημάτων, (πλην της περιπτώσεως της ανωτέρω παραγράφου), για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται περικοπή μισθώματος με βάση τα μίλια που δεν διανύθηκαν και την αναλογούσα κατά μίλι τιμή.
Η ελάχιστη διενεργούμενη περικοπή από τη μη προσέγγιση σε λιμάνι της γραμμής, είναι η αναλογούσα σε δέκα (10) ναυτικά μίλια αποζημίωση, εφ’ όσον η διαφορά της διανυθείσας από την υποχρεούμενη διαδρομή είναι μικρότερη ή ίση με δέκα (10) ναυτικά μίλια.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ :VΙ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ1.Το Ε/Γ-Ο/Γ ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11886,
το οποίο κατά τη διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να εξυπηρετεί την ως άνω δρομολογιακή γραμμή, δύναται να αντικαθίσταται από άλλο πλοίο του πλοιοκτήτη, με το πιο πάνω συμφωνηθέν μίσθωμα, ή με ανάλογη περικοπή μισθώματος, μετά από έγκριση του Υπουργού
μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση.Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον απαιτείται, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιστολή του εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για το σύνολο των χρονικών διαστημάτων της αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ3.

page4image466483600

ΓΡΑΜΜΗ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝ Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (σε ν.μ.)
ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ
ΡΟΔΟΣ–ΧΑΛΚΗ- ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή
(33+46+23+43) Χ 2 = 290
62.300,00 €
214,83 €

page4image466530992

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οργάνου στο οποίο Ν.Π. 11886, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
2.Στην περίπτωση εφοπλισμού, όπου ο πλοιοκτήτης κατά τη διάρκεια της μισθωτικήςπεριόδου προβεί σε πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11886 και δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης από άλλο πλοίο του ίδιου πλοιοκτήτη, αναλόγων προσόντων και μεταφορικής ικανότητας, ο νέος πλοιοκτήτης Ε/Γ-Ο/Γ ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11886, δύναται να συνεχίσει την εκτέλεση των δρομολογίων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εφ’ όσον υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής μεταξύ του νέου πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή, συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου πλοιοκτήτη οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/29652/22/29-04-2022 Προκήρυξη και με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.
Ο νέος πλοιοκτήτης πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης για την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να καταθέσει (σύμφωνα με την κατηγορία του πλοίου) ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο επιστρέφεται σε αυτόν.Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται στον ανάδοχο και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση που ο νέος πλοιοκτήτης δεν αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης.
3.Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11886 τα σχετικά μισθώματα θα αποδίδονται στην ανάδοχο εταιρεία.VΙΙ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ1.Σε κάθε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου:α)δύναται να επιβληθεί ο προσωρινός του αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων παραχώρησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4413/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 αυτού, με την επιφύλαξη της εφαρμογής και των διατάξεων του άρθρου 21 του «Κώδικα νομοθεσίας θαλασσίων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν.4948/2022(Α ́ 125).β)διενεργείται νέος διαγωνισμός μίσθωσης της γραμμής σε βάρος του έκπτωτου, με συνέπεια να υποχρεώνεται αυτός να καταβάλλει στο Δημόσιο αποζημίωση ίση με τη διαφορά του χαμηλότερου μισθώματος που είχε προσφερθεί από αυτόν και του τυχόν υψηλότερου που θα επιτευχθεί στο νέο διαγωνισμό.
Η παρούσα παράγραφος δύναται να εφαρμόζεται εφ’ όσον κρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το όργανο στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση, ότι συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής της.2.Σε κάθε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος, υπόκειται και σε τυχόν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4948/2022 (Α ́ 125).VIIΙ. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 15/07/2022 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 04/09/2022.
ΙΧ. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για οποιαδήποτε αιτία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση.

Χ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

1.Κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου και με την συναίνεση των αναδόχων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το όργανο στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση, μπορεί να προβαίνει στις αναγκαίες από τις περιστάσεις κάθε φορά τροποποιήσεις, για την ενοποίηση ορισμένων γραμμών ή την προσθήκη ή την αφαίρεση λιμένων προσέγγισης, εφ’ όσον από αυτό δεν προκύπτει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο και επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών.

2.Κάθε διαφορά που απορρέει από την εφαρμογή της παρούσας, συμφωνείται ότι θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων «ανάδοχος» συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τα ως άνω διαλαμβανόμενα.Η σύμβαση αυτή αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (04) πρωτότυπα, εκ των οποίων, τα τρία (03) θα κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το τέταρτο θα λάβει ο «ανάδοχος».ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

page6image480676592

Ο Υπουργός

Ιωάννης Πλακιωτάκης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Στοιχεία νομίμου Εκπροσώπου: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Αθανασίου