Σύμβουλο με ειδίκευση σε θέματα τουρισμού αναζητά ο Δήμαρχος ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σύμβουλο με ειδίκευση σε θέματα τουρισμού αναζητά ο Δήμαρχος ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143) και 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

2) Το άρθρο 18 του ΟΕΥ του Δήμου Καρπάθου (ΦΕΚ 1322/23-4-2012) όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

3) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καρπάθου.

4) Την αριθ.πρωτ. 3902/01-02-2024 βεβαίωση του αναπληρωτή προϊστάμενου Λογιστηρίου του Δήμου Καρπάθου περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Την πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με ειδίκευση σε θέματα τουρισμού, προβολής και διαφήμισης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνονται η υποστήριξη συνεδρίων και ημερίδων για την προβολή του Δήμου, η υποστήριξη σχεδίασης και κατάρτισης προωθητικού τουριστικού και διαφημιστικού υλικού. Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.

Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Για την πλήρωση της θέσεις απαιτούνται:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) με την προσκόμιση – πιστοποιητικού ποινικού μητρώου – πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ.

– πιστοποιητικού υγείας και φυσικής καταλληλόλητας.

– πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

β) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, σε θέματα τουρισμού, προβολής και διαφήμισης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

δ) Να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Επιπέδου Β2),

ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (προαιρετικό). στ) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις , αποκλειστικά για άνδρες.

ζ) Θα δοθεί προτεραιότητα σε μόνιμους κατοίκους Καρπάθου.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος ειδικός Σύμβουλος ενδέχεται να συμπίπτουν με καθήκοντα άλλων ειδικών συμβούλων ή συνεργατών, εφόσον δεν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου απαγόρευση.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Προσωπικού Δήμου Καρπάθου, είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@karpathos.gr) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα υποβάλλουν επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπάθου ή στο site του Δήμου ή διαύγεια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 1. Aντίγραφα: α) πτυχίου β) αστυνομικής ταυτότητας 2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα 3.Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα ανωτέρω αντικείμενα. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο συγκεκριμένα :

I. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,

II. ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

III. ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

IV. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.

V. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

5. Aντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές

– ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ. 6. Για την αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν: Οι μισθωτοί: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα που απασχολούνται, στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πρόσληψη του ειδικού συμβούλου θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 22453 60127.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχαήλ Κ. Φελλουζής