Συνεδριάζει με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (5.9.2023)

Συνεδριάζει με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (5.9.2023)

 

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες.

2. Έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής) στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιτωρούλη.

3. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από ΚΑΠ για το 2023.

4. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2023.

5. Απαλλαγή εποχικών επιχειρήσεων από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού.

6. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (Αύγουστος 2023) ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. 21427/29-8-2023 έγγραφο του Δημάρχου.

7. Έγκριση της υπ΄ αρ. 141/31-08-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου.

8. Τροποποίηση της 6226/1-9-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009141804) σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά ΔήμουΚαρπάθου».

9. Έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης των υλικών που αφορά: (Προμήθεια Κουφωμάτων Λυκείου Απερίου Καρπάθου» Αριθμ. Σύμβασης 12373 (ΑΔΑΜ 23SYMV012883256).

10. Έγκριση της απόφασης 111/2023 της Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Κοιμητηρίων».

11. Έγκριση της απόφασης 112/2023 της Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας».

12. Έγκριση της απόφασης 113/2023 «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης».

13. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 4η αναμόρφωση του Κ.Ο.Π.Α.Π.

14. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για αρχιτεκτονική αποτύπωση-εργαστηριακή έρευνα φέροντος οργανισμού 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πηγαδίων.

15. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για την μελέτη και την αντικατάσταση δικτύων Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

φωτογραφία αρχείου

5.9.2023

Καρπαθιακά Νέα