Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου

Η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 8 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου και των νομικών προσώπων αυτού.

ΘΕΜΑ 2: Εισήγηση για ανάκληση της απόφασης 83/2021 για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ με την διαδικασία Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 και λήψη νέας.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ́ ́ Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου ́ ́ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΘΕΜΑ 4: Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων» καθώς και η υποβολή της πράξης με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

ΘΕΜΑ 5: Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασιών για την μίσθωση αιγιαλού και παραλίας που πραγματοποιήθηκε στις 4-6-2021.