Με 16 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη (27.6.2023)

Με 16 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη (27.6.2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 27η του μηνός Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν.
4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023 (Ορθή Επανάληψη της απόφασης 57/2023).

2. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2023.

3. Έγκριση της υπ΄ αρ. 06/2023 απόφασης του Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου με τίτλο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».

4. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμεςημέρες του Τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.

5. Έγκριση Παράτασης ωραρίου μουσικής έως τις 02.00 π.μ. στο κατάστημα της HAUGG ALEXANDRA MARIA και ΣΙΑ Ε.Ε. και με εκπρόσωπο τον κ. Εμμανουήλ Κρητσιώτη , με την επωνυμία ΑΝΕΜΟΣ το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή Αφιάρτη της Τοπ. Κοιν. Μενετών.

6. Έγκριση Παράτασης ωραρίου μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κυρίας Χουβαρρδά Άννας στο Φοινίκι Καρπάθου, έως τις 02:00 π.μ. όπως αναφέρει η Κανονιστική Απόφαση του Δήμου Καρπάθου.

7. Έγκριση της υπ΄ αρ. 66/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης Α΄ τριμήνου 2023».

8. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.

9. Έγκριση της υπ΄ αρ. 87/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2023».

10. Έγκριση της υπ΄ αρ. 19/2023 απόφασης του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας με θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. έτους 2023-2η Αναμόρφωση».

11. Έγκριση της υπ΄ αρ. 18/2023 του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας με θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργείας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου.

12. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Καρπάθου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πράξη: «Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου».

13.Έγκριση αιτήματος παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης «Βιώσιμης Πόλης»

14. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την «Κατασκευή Ράμπας Ανελκύσεως Σκαφών στα Πηγάδια Καρπάθου».

15. Έγκριση δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον των Αγ. Αποστόλων και συγκεκριμένα εντός αχτίνας 200 μέτρων και εμβαδού άνω των 500 τ.μ.

16. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την Τεχνική
Υποστήριξη του Δήμου Καρπάθου κατά τη Σύνταξη Μελετών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Μανωλάκης
24.6.2023

Καρπαθιακα Νέα