Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας με σημαντικά θέματα για Κάρπαθο και Κάσο

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας με σημαντικά θέματα για Κάρπαθο και Κάσο

 

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη. Δύο θέματα αφορούν αποκλειστικά Κάσο και Κάρπαθο.

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο Στάδιο: Έλεγχος: «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» – «Κατακύρωση Σύμβασης») του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 180655 του έργου: «Κατασκευή 2ου κυττάρου ΧΥΤΥ και μονάδας κομποστοποίησης Καρπάθου».

5. Έγκριση 2ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 183010 του έργου:

«Πλακοστρώσεις νήσου Κάσου».