Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ συνεδριάζει στις 5 Αυγούστου 2022

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ συνεδριάζει στις 5 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12 : 00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής.
  2. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
  3. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022
  4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού εντός ορίων οικισμού Μυρτώνα»
  5. Αποδοχή επιχορήγησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».
  6. Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου»
  7. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας ΔΕ Πηγαδίων Καρπάθου» καικαθορισμό των όρων δημοπράτησής του.
  8. Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και «ΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

9. Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 2. Νταής Νικόλαος
3. Τσέρκης Εμμανουήλ
4. Πρωτόπαπας Μηνάς
5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Παραγυιός Εμμανουήλ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος