Σε τροχιά συντήρησης το κτήριο του Επαρχείου Καρπάθου-ΗΝ Κάσου!

Σε τροχιά συντήρησης το κτήριο του Επαρχείου Καρπάθου-ΗΝ Κάσου!

Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της Πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85A/11-04-2012 ) άρθρα 5, 6 και 7 περί ρυθμίσεων για την Τοπική Ανάπτυξη.

3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 118 και 120 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204Α/19-07-1974) περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223A/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 49947/22-07-2015 (ΦΕΚ 1666Β/10-08-2015) Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

8. Την με αριθμό 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291B/11-08-2010) Απόφαση υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

9. Το ενάριθμο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2023, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ», με ΚΑΕ 071.9779.

10. Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 6712/8-12-2023 (ΑΔΑ: 91Σ07ΛΞ-4ΧΘ) Απόφαση έγκρισης της μελέτης του Έργου του θέματος, από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

11. Το με αριθμ. Πρωτ. ΔΤΕ 6838/14-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013962054 2023-12-14) Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Tην έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δαπανών συνολικού ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), εκ των οποίων τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) για το έτος 2023 και τα εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (69.400,00€) για το έτος 2024, σε βάρος των πιστώσεων του Έργου με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ»,

προκειμένου η Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/16 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον Φορέα με ΚΑΕ 9779 του Προϋπολογισμού έτους 2023 και 2024 της ΠΕ Δωδεκανήσου. Υποχρεώσεις ανά έτος: Κωδικός (ΚΑΕ) 2023 2024 Σύνολο 9779 5.000,00 € 69.400,00 € 74.400,00 €

B. Την έγκριση του Σχεδίου Πρόσκλησης για την ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν.4412/2016.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

20.12.2023

Καρπαθιακά Νέα