ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ Υπ. Προσφοράς : Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Καρπάθου

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ Υπ. Προσφοράς : Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Καρπάθου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Καρπάθου» Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Καρπάθου».

Ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 11229/06-06-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012820756) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο στην οποία δεν έγινε καμία προσφορά, ο Δήμαρχος την προκηρύττει ξανά.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.: ΑΑΥΣ 246/31- 05-2023 με ΑΔΑ:9ΙΜΖΩΕ0-ΛΘ4 και ΑΔΑΜ: 23REQ012795407 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email: protokollo@karpathos.gr, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α’ της παρούσας, μέχρι την 23/06/2023 ημέρα Παρασκευή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως , η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Ελληνική Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

2) Πιστοποιητικό πρόσφατα θεωρημένο, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν προκύπτει το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφανίζεται το ειδικό επάγγελμα το οποίο είναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν

3) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου)

4) Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς – δημοπρασίες) από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών .

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση) από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Τα παραπάνω πιστοποιητικά χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: ➢ Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές,

➢ Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

➢ Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.

7) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου πρόσφατα θεωρημένα. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος).

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ ΝΙΣΥΡΙΟΣ

22.6.2023

Καρπαθιακα Νέα