"Σιωπηρώς απορριφθείσα" η προσφυγή του Μανώλη Τσέρκη για την επέκταση Δ.Φ. στο ΠΕΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

"Σιωπηρώς απορριφθείσα" η προσφυγή του Μανώλη Τσέρκη για την επέκταση Δ.Φ. στο ΠΕΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

Απορρίφθηκε η Ειδική διοικητική προσφυγή του κου Τσέρκη Εμμανουήλ, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Καρπάθου, κατά της υπ’ αρ. 127/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 29404/28-06-2022 ειδικής διοικητικής προσφυγής σας κατά της υπ’ αριθ. 127/2022 (ΑΔΑ: 946ΙΩΕ0-ΡΒ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, δεν αποφανθήκαμε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της, με έννομη συνέπεια η προσφυγή σας να θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα (άρθρο 227 παρ. 5 ν. 3852/2010).

Σας ενημερώνουμε ότι κατά της απόφασης αυτής και εντός (1) μηνός από την κοινοποίησή της, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, που εδρεύει στα γραφεία τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Ρόδο (Πλ. Ελευθερίας), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 παρ. 1 του ν. 3852/2010 και 151 του ν. 3463/2006.


Η απόφαση 127/2022 της Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

– Εγκρίνει την ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

– Ειδικεύει την κατανομή της πίστωσης 53.429,83 ευρώ για ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ στον Κ.Α. 20.7325.0001.

Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλει ο Δήμος Καρπάθου.

Επί του θέματος μειοψηφεί ο κ. Εμμανουήλ Τσέρκης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.