Συστήνεται Σώμα Φύλαξης Φύσης

Συστήνεται Σώμα Φύλαξης Φύσης
 

Στη τροποποίηση του Οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ προχώρησαν οι υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών.

Με την τροποποίηση του Οργανισμού, σε κάθε Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) συστήνεται Σώμα Φύλαξης Φύσης σε επίπεδο Γραφείου, το οποίο υπάγεται στον Προϊστάμενο της ΜΔΠΠ.

Το Σώμα Φύλαξης Φύσης στελεχώνεται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των
τελευταίων δεν δύναται να ξεπερνά τους πενήντα (50) στο σύνολό τους.

Το Σώμα Φύλαξης Φύσης έχει την ευθύνη εφαρμογής του Σχεδίου Φύλαξης καθώς και την άσκηση των σχετικών με την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την περιοχή ευθύνης του. (Δείτε και το άρθρο 182 ν. 5037/2023 «Ανάθεση καθηκόντων περιβαλλοντικών ελέγχων στα στελέχη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 4685/2020».)

Στο Σώμα Φύλαξης Φύσης υπάγονται και οι Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) καθώς και άλλες Ειδικές Μονάδες, αποτελούμενες από ειδικά καταρτισμένους υπαλλήλους.

Περαιτέρω θέματα οργάνωσης και λειτουργίας για τα Σώματα Φύλαξης των ΜΔΠΠ καθορίζονται με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών οι ΕΜΑΔΔ δύνανται να απασχολούνται εκτός της περιοχής ευθύνης της ΜΔΠΠ και σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83415/2715/10.8.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4459).

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Στις ΜΔΠΠ για την πλήρωση θέσεων των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών, TE Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων και ΔΕ Τεχνικών Γεωργίας/Κτηνοτροφίας απαιτείται ως πρόσθετο προσόν πρόσληψης η εμπειρία τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 45 του ν. 4685/2020.

Για τις θέσεις των λοιπών κλάδων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών μοριοδοτείται μόνον η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα της εκάστοτε ειδικότητας, εφόσον αυτά σχετίζονται με τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 45 του ν. 4685/2020.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στον Οργανισμό του ΟΦΥΠΕΚΑ στο ΦΕΚ που ακολουθεί:

Σχετικές αποφάσεις:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/28131/1170/20.04.2023 (Β΄ 2596) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)” (Β’ 4768)».
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11.10.2021 (B΄ 4768) Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».