Νέος Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Καρπάθου

Νέος Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Καρπάθου

Με την 563/07.07.2020 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια- τάξεις των άρθρων 161 και 167 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του άρ- θρου 26 του ν. 4440/2016, διορίζεται ο Γεώργιος Σκοκέας του Παναγιώτη, πτυχιούχος του Τμήμα- τος Ηλεκτρολόγων της Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών του ΚΑΤΕΕ Αθήνας, σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Καρπάθου.