Η Σόφη Καλή στην ομάδα Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου

Η Σόφη Καλή στην ομάδα Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου

Στην  ομάδα εργασίας συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού χαρακτήρα με θέμα τον τουρισμό συμμετέχει και η κα Σόφη Καλή εργαζόμενη στον τραπεζικό Κλάδο, πρώην μέλος Επιτροπής Τουρισμού με γνώσεις αγγλικής και ιταλικής γλώσσας.

Η νεοσύστατη ομάδα 18 μελών συνολικά, μεταξύ άλλων, θα ασχολείται με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την υποβολή προτάσεων και την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτών υπηρεσιών για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής του Δήμου Καρπάθου.

Παράλληλα, η ομάδα θα σχεδιάζει τις δράσεις τουριστικής ανάπτυξης, θα προγραμματίζει την περαιτέρω προώθηση του τουρισμού, την τουριστική προβολή και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και τον συντονισμό δράσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου Καρπάθου.

Τέλος τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Τα έξοδα της μετακίνησης τους θα καλύπτονται αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με την 2.Την παρ. Δ. 9 παρ. 2, Άρθρο 2 Νόμος 4336/2015, και μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου για εξειδίκευση πίστωσης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. ια / ii του ν. 3852/2010.