Η εισήγηση της ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ για τις προσλήψεις προσωπικού Δήμου Καρπάθου 2024-27

Η εισήγηση της ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ για τις προσλήψεις προσωπικού  Δήμου Καρπάθου 2024-27

Εισήγηση Πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027.

Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31-01-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αναφέρονται τα εξής: «Στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας:

α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού,

β. Το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,

γ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,

δ. Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.

Επίσης προβλέπεται ότι οι εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και οι Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να υποβάλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), η οποία το υποβάλλει, όπως και τα υπόλοιπα Υπουργεία στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Τα σχέδια για τον Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων θα πρέπει να υποβληθούν στην εφαρμογή που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά στις Κεντρικές

Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού συμπεριλαμβανομένων των εποπτευομένων φορέων τους.

Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι κατ ́ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α ́ 169),όπως ισχύει, δημοσιεύτηκε το π.δ. 85/2022 (Α’ 232/17.12.2022) με τίτλο «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» το οποίο αναθεωρεί το Προσοντολόγιο του δημόσιου τομέα βάσει του π.δ. 50/2001.

Με την ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 (ΑΔΑ Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες προκειμένου οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου

Προσοντολογίου – Κλαδολογίου να προβούν στις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, με τους νέους κλάδους και ειδικότητες.

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2024-2027 και δεδομένου ότι η προθεσμία για την έκδοση των πράξεων αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών ή των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των φορέων, ήτοι η 17η.02.2023, εκτείνεται πέραν των προθεσμιών υποβολής των σχεδίων του Πολυετούς Προγραμματισμού οι φορείς που δεν έχουν προβεί στην έκδοση των ανωτέρω πράξεων θα υποβάλουν τα σχέδια με τους κλάδους και ειδικότητες που ίσχυαν πριν την έκδοση του νέου προσοντολογίου.

Στην περίπτωση που οι φορείς έχουν ήδη προβεί στην έκδοση των πράξεων αντιστοίχισης θα υποβάλλουν τα σχέδια βάσει του νέου προσοντολογίου.

Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Σχεδίων, οι φορείς θα υποβάλουν τα σχέδια τους προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα σχέδια τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.
  • Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Σχεδίων, τα Υπουργεία συλλέγουν τα υποβληθέντα σχέδια και τα προωθούν στο ΥΠ.ΕΣ. Κατά τη φάση αυτή θα μπορούν να επεξεργαστούν τα σχέδια, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες σε συνεργασία με τον φορέα υποβολής, λαμβάνονταςυπόψη τις ανάγκες του, τις δημοσιονομικές συνθήκες και τις κείμενες διατάξεις (εξαιρούνται τα σχέδια των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών).

Τα Υπουργεία για την καλύτερη επισκόπηση των σχεδίων και για να υποβοηθηθούν στην επεξεργασία τους, θα μπορούν να εξάγουν, μέσω της εφαρμογής, το σύνολο των σχεδίων που τους έχουν υποβληθεί σε αρχείο excel.

Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των εκτιμώμενων αναγκών για πρόσληψη κάθε έτους, δηλαδή το σύνολο των θέσεων προς κάλυψη μέσω προσλήψεων που δηλώνει ο φορέας (ή η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού), για το έτος, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των εκτιμώμενων (αυτοδίκαιων) αποχωρήσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης που έχουν καταχωρηθεί στα βασικά στοιχεία του σχεδίου για το έτος αυτό. Εξυπακούεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις προσωπικού με προσωποπαγή θέση, καθώς δενσυνεπάγεται κένωση οργανικής θέσης, δεδομένου ότι εκ της φύσεως τους οι θέσειςαυτές καταργούνται αυτοδίκαια με τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Είναι αυτονόητο δε, ότι το άθροισμα των προσλήψεων και των μετατάξεων κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων κενών θέσεων και των θέσεων που θα κενωθούν λόγω των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων.

Πλήθος των Υφιστάμενων κενών θέσεων της αιτούμενης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας: Για το έτος 2024 καταχωρείται ο αριθμός των υφιστάμενων κενών θέσεων της συγκεκριμένης Κατηγορίας και Κλάδου/Ειδικότητας όπως προκύπτει από τον Οργανισμό/Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής του πολυετούς προγραμματισμού με προσθήκη σε αυτές των θέσεων που εκτιμάται ότι θα κενωθούν λόγω αυτοδίκαιων αποχωρήσεων έως το τέλος του έτους 2023 και αφού έχουν αφαιρεθεί οι δεσμευμένες θέσεις λόγω : α) έγκρισης εκκίνησης διαδικασιών πρόσληψης (δεν θεωρούνται συνεπώς

κενές οι θέσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση για πρόσληψη στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων των ετών 2020, 2021, 2022 και 2023καθώς και θέσεις για τις οποίες επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσής τους, (π.χ. έκδοση προκήρυξης, αποτελεσμάτων κλπ.) και β) λόγω κινητικότητας, (οι θέσεις του Β ́ Κύκλου Κινητικότητας 2022 για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα κάλυψής τους από ενδιαφερόμενο, καθώς και οι θέσεις που έχουν ενημερωθεί από το φορέα υποδοχής ότι «έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου» είναι αποδεσμευμένες και λογίζονται ως κενές. Τυχόν υποβληθείσες προς κάλυψη από μετάταξη σε επόμενο κύκλο δεν συνυπολογίζονται στις κενές).

Για τα υπόλοιπα έτη, ως υφιστάμενες κενές θέσεις θα καταχωρηθούν αυτές που θα προκύψουν από την προσθήκη μόνο των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων στις υφιστάμενες κενές θέσεις του προηγούμενου έτους.

Πριν την υποβολή των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης από το Δήμο στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το σχέδιο , η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων :

-για θέσεις των Δήμων: απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής («Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά σχέδια»). Εννοείται ότι τα σχέδια κάθε έτους θα πρέπει να καθοριστούν επί τη βάσει ορθολογικής αξιολόγησης των αναγκών κάθε φορέα, με γνώμονα και τη δυνατότητα

κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης από τις εκτιμώμενες πιστώσεις κάθε έτους αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τον ισχύοντα Οργανισμό / Κανονισμό. Αιτιολόγηση: α) Κενές Οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα υπάρχουν 6 κενές οργανικές θέσεις, αφού αφαιρεθούν οι δεσμευμένες θέσεις λόγω: α) έγκρισης εκκίνησης διαδικασιών πρόσληψης (στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων των ετών 2020, 2021, 2022 και 2023) και λόγω μετάταξης.

β) Πλήθος Εκτιμώμενων Κενών θέσεων λόγω Αυτοδίκαιων Αποχωρήσεων Τακτικού Προσωπικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4369/2016 ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του.

Οι συνολικές εκτιμώμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις προσωπικού στον Δήμο Καρπάθου ανέρχονται σε μία (1) αποχώρηση κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ για το έτος 2024, σε μία (1) αποχώρηση κατηγορίας εκπαίδευσης ΔΕ για το έτος 2026. Ως εκ τούτου και καθώς, όπως

επισημαίνεται στην Εγκύκλιο, το σύνολο των εκτιμώμενων αναγκών για πρόσληψη κάθε έτους, δηλαδή το σύνολο των θέσεων προς κάλυψη μέσω προσλήψεων για το έτος, πρέπει να είναι ίσο ή μικρότερο με το άθροισμα των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης που έχουν καταχωρηθεί στα βασικά στοιχεία του σχεδίου για το έτος αυτό, προκύπτει πως ο Δήμος Καρπάθου μπορεί να καταχωρήσει αίτημα για μια (1) πρόσληψη για το έτος 2024, και μια (1) πρόσληψη για το έτος 2026.

Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την κατάρτιση του 4ετους σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων 2024-2027 συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των αναλυτικών στοιχείων όπως αναφέρονται υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31- 01-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

Βασικά Στοιχεία:

-Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση: Δήμος Καρπάθου -Υπουργείο: Εσωτερικών
-Περίοδος Αναφοράς: 2024-2027

Α) Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού

Ο Δήμος Καρπάθου δεν έχει προβεί ακόμη στην αντιστοίχιση των κλάδων ειδικοτήτων του ΟΕΥ επομένως η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την υπάρχουσα κατάσταση.

Γ) Οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του :

Η αποστολή του Δήμου, όπως περιγράφεται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αλλά και στον επικυρωμένο Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων, των τοπικών φορέων και των επισκεπτών, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του.

Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες είναι συνοπτικά :

Ισονομία και αξιοκρατία στην αντιμετώπιση των δημοτών, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από δράσεις κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, αναβάθμιση υποδομών, προστασία και ανάδειξη του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών και προώθηση της συμμετοχής και δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης επισκεπτών, προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Καρπάθου, φραγμός στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης με επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, διαφάνεια της διαχείρισης των οικονομικών πόρων του Δήμου και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού του Δήμου Καρπάθου ετών 2024-2027 ως ανωτέρω.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

10.2.2023

Καρπαθιακά Νέα