Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ακύρωσε την απόφαση Νισύριου για την παύση 3 Αντιδημάρχων ΚΑΡΠΑΘΟΥ!

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ακύρωσε την απόφαση Νισύριου για την παύση 3 Αντιδημάρχων ΚΑΡΠΑΘΟΥ!

 

 

Αριθμός 2294/2023ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Γ΄Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Δεκεμβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος, Αικατερίνη Ρωξάνα, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Σοφία Παπακωνσταντίνου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.Για να δικάσει την από 23 Σεπτεμβρίου 2021 αίτηση:των: 1. Μιχαήλ Μανωλάκη του Ηλία, 2. Ιωάννη Λυριστή του Μηνά, και 3. Εμμανουήλ Τσέρκη του Νικολάου, κατοίκων Καρπάθου, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Παναγιώτη Ζυγούρη (Α.Μ. 6216), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,κατά των: 1. Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τη Βασιλική Παπαλόη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της και 2. Δήμου Καρπάθου, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Ηλία Σιδέρη (Α.Μ. 31429), που τον διόρισε με απόφαση Δημάρχου.Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α. η υπ’ αριθμ. 45089/22.9.2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, β. η υπ’ αριθμ. 739/2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου, γ. η υπ’ αριθμ. 873/23.9.2021 απόφαση του ως άνω Δημάρχου, δ. η υπ’ αριθμ. 849/2021 απόφαση του ως άνω Δημάρχου, ε. η υπ’ αριθμ. 872/23.9.2021 απόφαση του ως άνω Δημάρχου και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ελευθερίου Μελισσαρίδη.Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο του καθού Δήμου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ιΑ φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ αΣ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου 42916566395111290068/2021).2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση (α) της 45089/22.9.2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία απορρίφθηκε η ειδική διοικητική προσφυγή των αιτούντων κατά της 739/12.8.2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου, (β) της προαναφερθείσας 739/12.8.2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου με την οποία ανακλήθηκε ο ορισμός των ιδίων αιτούντων ως Αντιδημάρχων πριν τη λήξη της θητείας τους, (γ) της 873/23.9.2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου, με την οποία ορίσθηκε νέος Αντιδήμαρχος του εν λόγω Δήμου ο Εμμανουήλ Βασιλαράκης, (δ) της 849/17.9.2021 διαπιστωτικής απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου, με την οποία διαπιστώθηκε η παύση του πρώτου και δεύτερου των αιτούντων από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του ανωτέρω Δήμου λόγω της ανάκλησης του ορισμού τους από τη θέση ευθύνης του Αντιδημάρχου, και (ε) της 872/23.9.2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου, με την οποία ορίσθηκε νέος Αντιδήμαρχος Βόρειας Καρπάθου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Νικόλαος Νταής.3. Επειδή, στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 59 (με τίτλο “Αντιδήμαρχοι”) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αυτές ισχύουν η μεν παράγραφος 1 μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 68 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), η δε παράγραφος 4 μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 5 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), ορίζεται ότι: «1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο… 2… 3… 4.

Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. … Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου”. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού στο αντίστοιχο άρθρο “…Η ανάκληση του διορισμού του αντιδημάρχου επιτρέπεται κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης για λόγους πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του”. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η απόφαση του δημάρχου με την οποία αντικαθίσταται αντιδήμαρχος πριν τη λήξη της θητείας του πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Η αιτιολογία της απόφασης του δημάρχου περί αντικαταστάσεως του αντιδημάρχου πρέπει να υπάρχει στο σώμα της απόφασης, μπορεί δε να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Περαιτέρω, η αιτιολογία πρέπει να αφορά την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον αντιδήμαρχο με αναφορά σε συγκεκριμένα πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την πρόωρη λήξη της θητείας του αντιδημάρχου (βλ. ΣτΕ 3537/2010).

Εξάλλου, όπως έχει κριθεί και για όμοιου περιεχομένου διάταξη (βλ. άρθρο 13 παρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και την ΣτΕ 3370/2007) ως λόγος που δικαιολογεί την ανάκληση του αντιδημάρχου νοείται όχι μόνο η συμπεριφορά του συγκεκριμένου αντιδημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του αλλά και κάθε άλλος λόγος που μπορεί κατά την -ανέλεγκτη ακυρωτικά- ουσιαστική κρίση του δημάρχου να καθιστά το μέλος αυτό ακατάλληλο για την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων του. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, με την απόφαση αυτή πρέπει να γίνεται επίκληση σε συγκεκριμένα περιστατικά και γεγονότα, η φύση των οποίων δικαιολογεί την ανάκληση του συγκεκριμένου προσώπου από το αξίωμα του αντιδημάρχου.4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στον Δήμο Καρπάθου, στον οποίο με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα μπορεί να ορισθούν μέχρι τέσσερις Αντιδήμαρχοι, με την 853/1.2.2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου, οι αιτούντες ορίσθηκαν Αντιδήμαρχοι στον εν λόγω Δήμο με θητεία ενός έτους και με την ίδια πράξη μεταβιβάσθηκαν σε αυτούς οι εκεί αναφερόμενες αρμοδιότητες. Ειδικότερα, ο πρώτος αιτών ορίσθηκε Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών, επιχειρηματικότητας και δημοτικής περιουσίας, ο δεύτερος αιτών ορίσθηκε Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε ζητήματα τεχνικών έργων, ύδρευσης-αποχέτευσης και διαχείρισης κοιμητηρίων και ο τρίτος αιτών ορίσθηκε Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στον τομέα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή του Δημάρχου αναρτήθηκε στις 5.2.2021 στον διαδικτυακό ιστότοπο του Προγράμματος “Διαύγεια” (Α.Δ.Α. 9ΑΩ6ΩΕ0-8ΟΡ) και στις 9.2.2021 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “ΡΟΔΙΑΚΗ”.

 

Ακολούθως, στις 25.7.2021, οι αιτούντες απέστειλαν στον Δήμαρχο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιστολή, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

“Κύριε Δήμαρχε, Την 23/7/21 και ώρα 13.00 μ.μ. ζητήσαμε – οι αντιδήμαρχοι Μανωλάκης, Λυριστής και Τσέρκης – να σας δούμε κατ’ ιδίαν. Αφορμή ήταν η παραίτηση του γενικού γραμματέα του δήμου, κυρίου Θεόδωρου Μπάμπαλη. Την παραίτηση του γενικού γραμματέα γνώριζαν όλοι μέσα στο δήμο, υπάλληλοι, σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κλπ. Οι μόνοι που δεν είχαν γνώση επί του ως άνω θέματος, κύριε Δήμαρχε, ήμασταν εμείς οι “άνθρωποί σου”. Οι άνθρωποι που σε περιστοιχίζουν, που σε στήριξαν και σε στηρίζουν από την αρχή, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα είχες εκλεγεί δήμαρχος (προφανώς εννοούμε όλους του ανθρώπους της παράταξής μας). Και ενώ ζητήσαμε συνάντηση μαζί σας, μιάμιση ώρα μετά, δεν στάθηκε δυνατόν να σας δούμε και να συζητήσουμε μαζί σας οι αντιδήμαρχοί σας. Εμείς που αποτελούμε τον “δεύτερο πυλώνα” ετούτου του Δήμου, μετά από εσάς. Κατέχοντας, λοιπόν, καθένας από εμάς, την θέση αυτή, δηλαδή των αντιδημάρχων του Δήμου Καρπάθου, την οποία θέση μας την έδωσαν οι ίδιοι οι Καρπάθιοι, δίδοντάς μας την ψήφο – εμπιστοσύνη τους, για να τους εκπροσωπήσουμε επάξια κατά την θητεία μας, έχουμε να πούμε το εξής : το ποτήρι έχει ξεχειλίσει. Έχουμε δείξει μεγάλη υπομονή και ανοχή στην συμπεριφορά τόσο τη δική σας προσωπικά όσο και των “παρατρεχάμενων” σας. Όμως, παρόλα αυτά, εσείς, τελικά φαίνεται να βρίσκεστε απέναντι σε όλους εμάς, τους υπογράφοντες εκλεγμένους από τον καρπαθικό λαό, οι οποίοι ακόμη και τώρα προσπαθούμε να σας προσεγγίσουμε και να συνεργαστούμε, όπως προβλέπεται και αρμόζει, κυρίως στη σχέση μεταξύ των διοικητικών οργάνων του Δήμου και δη του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων του ! Παρατηρούμε πλέον ότι, η λαϊκή βούληση, δυστυχώς με τη δική σας ανοχή έγινε δύναμη εξωθεσμικών παραγόντων οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον της ΚΑΡΠΑΘΟΥ, χωρίς την παρουσία των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων της παράταξής μας. Αρκετά πια. Από σήμερα αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας, αυτές που εσείς ο ίδιος μας έχετε εκχωρήσει ! ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ. Δεν θα ανεχθούμε καμία απολύτως επέμβαση, πλέον, από κανένα εξωθεσμικό και παρατρεχάμενο. Θα ασκήσουμε τις αρμοδιότητες που μας δώσατε για το καλό του νησιού μας, του τόπου μας και δεν θα υπολογίσουμε κανένα εμπόδιο, το οποίο ίσως βρεθεί στο δρόμο μας.

Καμία ανοχή πλέον στις αλαζονικές συμπεριφορές από όπου και αν αυτές προέρχονται. Εάν συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα όλα αυτά παρασκηνιακά, τοποθετώντας μας σε περιθωριακή θέση και προ τετελεσμένων γεγονότων, θα μας βρείτε απέναντί σας.

Η κοινωνία έχει βγει “στα κάγκελα” με την συμπεριφορά σας. Ο κόσμος μας ψήφισε και θα τιμήσουμε την ψήφο του είτε σας αρέσει είτε όχι. Αιτούμαστε συνάντηση με τους προϊσταμένους όλων των τμημάτων, για την καινούργια αρχή που θα κάνουμε και θα τους ζητήσουμε να μας βοηθήσουν. Επιζητούμε και αποσκοπούμε σε συνεργασία, εδραζόμενη στον διάλογο και όχι σε εξαναγκασμό με μεθόδους εκβιασμού, εκφοβισμού και απειλών. Θέλουμε και χρειαζόμαστε συνεργάτες.

Συνεχώς, δυστυχώς, μας δημιουργείτε προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων μας, λέγοντας μας ότι “εγώ είμαι ο δήμαρχος και κάνω ό,τι θέλω”. Όπου και να πάμε οι προϊστάμενοι μας λένε ότι “ο δήμαρχος μας είπε να μην ακούω κανένα αντιδήμαρχο παρά μόνο αυτόν”. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μας μειώνετε και μας προσβάλλετε συνεχώς. ‘Άνθρωποι, που βρίσκονται κοντά σε σας, μας αποδίδουν ευθύνες, μας κατηγορούν στην κοινωνία για ανεπάρκεια, μας περιγελούν, μας απαξιώνουν ! Γι αυτούς, είμαστε “τα ανδρείκελα, που τα δεχόμαστε όλα, μόνο και μόνο για τις καρέκλες και τον μισθό” (να σημειωθεί εδώ ότι, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε στην κυρία Σκουλού).

Εδώ, λοιπόν, ας σημειώσουμε το εξής : κανένας από εμάς δεν ενδιαφέρθηκε για καρέκλα και μισθό. Αντιθέτως, εσείς ο ίδιος, σε ανύποπτο χρόνο, μετά την παραίτηση του κυρίου Ζανάκη από την θέση του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, αναφερθήκατε σε “ένα χιλιάρικο που γλίτωσε ο Δήμος”.

Ακόμα, οι “παρατρεχάμενοί σας” κινούν τα μηχανήματα του δήμου αλά κεφά και αποφασίζουν που θα πάνε και οι αντιδήμαρχοι, για να κάνουν κάτι πρέπει να φανεί ότι τους κάνετε χάρη. Το τονίζουμε ξανά πως, δεν υπάρχει καμία ανοχή πλέον. Απαιτούμε να φύγει από την θέση του ο Μηνακάκης Γιώργος, γιατί η παρουσία του δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην συνοχή της εν γένει παράταξής μας.

Κύριε Δήμαρχε, μετά από όλα αυτά που ειπώθηκαν, εάν τελικά αποφασίσετε να κυβερνήσετε με τους αιρετούς της παράταξής σας, να ξέρετε ότι είμαστε ΕΔΩ. Στο πλευρό σας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα βρεθούμε απέναντί σας.”.

 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Καρπάθου, με την 739/12.8.2021 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη ότι οι αιτούντες συμπλήρωσαν τον ελάχιστο χρόνο θητείας τους (εξάμηνο) κατά το άρθρο 59 παρ. 4 του ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει κατά τα ανωτέρω, προέβη στην ανάκληση του διορισμού τους από την θέση του Αντιδημάρχου “…για τους κάτωθι ειδικούς και σημαντικούς λόγους, όπως τεκμηριώνεται και με την από 25/7/2021 υβριστική, απαξιωτική, διασπαστική και με ανακριβείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά της Δημοτικής Αρχής, επιστολής τους,:

(α) Η Διοικητική συμπεριφορά τους καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

(β) Διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντά του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.

(γ) Αν και τους ζητήθηκε από το Δήμαρχο να υποβάλουν την παραίτησή τους δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί τους, μέχρι σήμερα δεν το έχουν πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής.

(δ) Διαπιστώνεται η έμπρακτη διαφοροποίηση των Αντιδημάρχων από τις επιλογές της διοίκησης του Δημάρχου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου”.

Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στις 12.8.2021 στον διαδικτυακό ιστότοπο του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ (Α.Δ.Α.9ΨΩ8ΩΕ0-0Υ1) και στις 17.8.2021 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Δημοκρατική”. Κατά της απόφασης αυτής οι αιτούντες άσκησαν ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου την με αριθ. πρωτ. 40150/25.8.2021 ειδική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, παραπονούμενοι για έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας και για κατάχρηση εξουσίας.

Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε με την 45089/ 22.9.2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (αναρτηθείσα αυθημερόν στη Διαύγεια με ΑΔΑ 6ΣΞΕΟΡ1Ι-8Ι1). Στο μεταξύ, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 με την 849/2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου (υπό στοιχείο δ’ προσβαλλόμενη) διαπιστώθηκε η παύση των δύο πρώτων αιτούντων από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λόγω της ανάκλησής τους από τη θέση του Αντιδημάρχου και στις 23.9.2021 εκδόθηκαν οι 872/2021 και 873/2021 αποφάσεις του Δημάρχου Καρπάθου (υπό στοιχεία ε’ και γ’ προσβαλλόμενες), από τις οποίες με την πρώτη ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Βόρειας Καρπάθου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Νικόλαος Νταής ενώ με τη δεύτερη ορίσθηκε Αντιδήμαρχος και μέλος της οικονομικής Επιτροπής ο Εμμανουήλ Βασιλαράκης, αμφότεροι για θητεία ενός έτους, μεταβιβάσθηκαν δε σε αυτούς οι εκεί αναφερόμενες αρμοδιότητες (οι πράξεις αυτές αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με ΑΔΑ Ψ7ΜΝΩΕ0-6ΚΡ και ΩΝΕΒΩΕ0ΥΥ4, αντίστοιχα, και δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Δημοκρατική στις 28.9.2021).5. Επειδή, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της υπό το στοιχείο β΄ προσβαλλόμενης πράξης, ο Δήμαρχος Καρπάθου προέβη στην ανάκληση των αιτούντων από το αξίωμα του αντιδημάρχου αποδίδοντας σε αυτούς υπαίτια συμπεριφορά που τους καθιστά κατά την άποψή του, ακατάλληλους για την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων τους, χωρίς όμως να τεκμηριώνει τις αιτιάσεις αυτές με την επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών, τα οποία ενόψει της φύσης τους και της σοβαρότητας των συνεπειών τους θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ανάκληση αυτών από το αξίωμα του αντιδημάρχου. Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Καρπάθου, ενώ αναφέρει ως λόγο ανάκλησης ότι οι αιτούντες επέδειξαν “διοικητική συμπεριφορά” αντίθετη προς τις “αρχές και τις θέσεις της δημοτικής Αρχής”, ή ότι διαπιστώθηκε “σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας [των αιτούντων] με το Δήμαρχο”, δεν επικαλείται συγκεκριμένα περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η υπαίτια συμπεριφορά των αιτούντων ή ποιες ήταν οι συνέπειες για τη λειτουργία του Δήμου.

Η ίδια αοριστία χαρακτηρίζει την αιτίαση ότι από την άρνηση των αιτούντων να παραιτηθούν του αξιώματος του αντιδημάρχου παρουσιάζονται “φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής” καθώς και τη διαπίστωση ότι οι αιτούντες είχαν διαφοροποιηθεί “έμπρακτα” από τις επιλογές του Δημάρχου σε ζητήματα “καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου”, ως προς τις οποίες επίσης δεν περιγράφονται οι επιπτώσεις στη διοίκηση του Δήμου Καρπάθου.

Εξάλλου, όσον αφορά την επιστολή την οποία απηύθυναν οι αιτούντες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνση (και όχι δημόσια) προς τον Δήμαρχο, σε καμία περίπτωση από όσα διαλαμβάνονται σε αυτή δεν συνάγεται ότι έχει υβριστικό ή απαξιωτικό χαρακτήρα ή ότι περιέχει συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος του Δημάρχου, έτσι ώστε να δικαιολογείται από το περιεχόμενο αυτής η ανάκληση των αιτούντων από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.

Με αυτά τα δεδομένα, όμως, η β’ προσβαλλόμενη πράξη αιτιολογείται πλημμελώς και πρέπει να ακυρωθεί κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως, ενώ η έρευνα των λοιπών λόγων ακυρώσεως αποβαίνει αλυσιτελής. Περαιτέρω, ακυρουμένης της (υπό το στοιχείο β΄ προσβαλλόμενης) απόφασης περί ανάκλησης των αιτούντων από το αξίωμα του αντιδημάρχου πρέπει να ακυρωθούν αφενός η (υπό το στοιχείο α΄ προσβαλλόμενη) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου διότι πλημμελώς κρίθηκε με αυτή ότι η υπό το στοιχείο α΄ προσβαλλόμενη πράξη είναι νομίμως αιτιολογημένη, αφετέρου οι υπό τα στοιχεία γ’, δ’ και ε’ προσβαλλόμενες πράξεις διότι έχασαν το νόμιμο έρεισμά τους.Δ ι ά  τ α ύ τ αΔέχεται την αίτηση ακυρώσεως.Ακυρώνει (α) την 45089/22.9.2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή των αιτούντων κατά της 739/12.8.2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου,

(β) την προαναφερθείσα 739/12.8.2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου με την οποία ανακλήθηκαν οι αιτούντες από το αξίωμα του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας τους,

(γ) την 873/23.9.2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου, με την οποία ορίσθηκε νέος Αντιδήμαρχος του εν λόγω Δήμου ο Εμμανουήλ Βασιλαράκης,

(δ) την 849/17.9.2021 διαπιστωτική απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου και (ε) την 872/23.9.2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου, με την οποία ορίσθηκε νέος Αντιδήμαρχος Βόρειας Καρπάθου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Νικόλαος Νταής.Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου.Επιβάλλει, συμμέτρως, στο Ελληνικό Δημόσιο και στον Δήμο Καρπάθου τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 2022Ο Προεδρεύων                   Αντιπρόεδρος.                Ο ΓραμματέαςΓεώργιος Τσιμέκας          Νικόλαος Βασιλόπουλοςκαι η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2023.Ο Πρόεδρος του Γ´ Τμήματος                        Η Γραμματέας του Γ´ ΤμήματοςΔιομήδης Κυριλλόπουλος                                                Κωνσταντίνα ΓκιώκαΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥΕντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.Αθήνα, …………………………………………………..Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος                     Η Γραμματέας του Γ´ Τμήματος./.

Ζέτα Π. Ζυγούρη

Δικηγόρος Αθηνών

Δ.Μ.Σ. Δημοσίου Δικαίου – Δημοσίων Πολιτικών Νομικής Σχολής Αθηνών

Δικηγορική Εταιρεία Πάνος Ζυγούρης & Συνεργάτες

Mπουμπουλίνας 9-11, 106 82 Αθήνα

18.1.2024

Καρπαθιακά Νέα