Δήμος Καρπάθου. Προχωρά το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)»

Δήμος Καρπάθου. Προχωρά το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)»

Από τον Δήμο Καρπάθου εγκρίθηκε η «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καρπάθου». Προϋπολογισμός: 29.760,00€ με ΦΠΑ 24% (Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 24.000,00€ ,ΦΠΑ: 5.760,00€) Π/Υ Έτους: 2021 ΚΑ: 7325.0027 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)», σύμφωνα με το σχέδιο  ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται υποχρεωτικά από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 4710/2020 (Α’ 142) όσον αφορά του δήμους των μητροπολιτικών κέντρων, τους μεγάλους και μεσαίους ηπειρωτικούς δήμους, τους δήμους πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων , καθώς και τους μεγάλους και μεσαίους νησιωτικούς δήμους σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν.3852/2010 (Α΄87).

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Καρπάθου στο πλαίσιο της πράξης «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» βάσει της αρ. απόφ. 201.6/23-12-2020 (ΑΔΑ Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 2020.