Ομόφωνα εγκρίθηκε η ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας από τον Δήμο Καρπάθου

Ομόφωνα εγκρίθηκε η ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας από τον Δήμο Καρπάθου

 Στη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε στις 9-6-2021 μέσω τηλεδιάσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα η ίδρυση Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας στο ∆ήµο Καρπάθου και τη διατύπωση σχετικού αιτήµατος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες για την εφαρμογή της απόφασης του ∆ηµοτικού Συμβουλίου. Για τη λειτουργία του Σχολείου αυτού κατά τις απογευματινές ώρες θα διατεθεί το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου, όπου υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του εισηγητή, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Μανώλη Παραγιό:

“Στο ∆ήµο µας διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας, µε δεδομένο το ότι υπάρχουν οπωσδήποτε 25 δηµότες όπως ορίζεται ως ελάχιστος αριθµός για την ίδρυσή του, οι οποίοι θα µπορούσαν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του. Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας :

• Κατακτά βασικές γνώσεις και δεξιότητες.

• ∆ιδάσκεται µε µεθόδους κατάλληλες για ενήλικες µαθητές.

• Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραµµα προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις δυνατότητές του.

• Στηρίζεται σε κάθε βήµα του από τους συµβούλους του σχολείου. Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόµο και ευέλικτο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπηρετεί την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της εκπαίδευσης.

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι ένας θεσµός που παρέχει την ευκαιρία σε άτοµα άνω των 18 ετών, που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, να ολοκληρώσουν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι δηµόσιο σχολείο και παρέχει στους αποφοίτους του, απολυτήριο ισότιµο του Γυμνασίου. Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος σπουδών είναι 18 µήνες (δύο σχολικά έτη) οι οποίοι κατανέµονται σε δύο 9µηνα και οι ώρες διδασκαλίας είναι 25 την εβδομάδα. Τα µαθήµατα γίνονται δωρεάν, απογευματινές ώρες, από 4 ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης του εκπαιδευόμενου πιστοποιείται µε τίτλο ισότιµο µε το απολυτήριο του Γυμνασίου.