Μέχρι 16 Οκτωβρίου το ταχύπλοο στην γραμμή ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Μέχρι 16 Οκτωβρίου το ταχύπλοο στην γραμμή ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Σχετ: α)Οι διατάξεις του ν.4948/2022 (Α ́125), ειδικότερα του άρθρου 11,
β)Οι διατάξεις του ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης…» (Α ́148), γ)Η υπ’αριθμ. 2252.1.1/60833/22/30-08-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΔΘΣ Β ́

«Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή 3ου αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακής γραμμής με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2021-2022» (ΑΔΑ: 9ΞΑΛ4653ΠΩ-ΔΣΩ)

1.Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4948/2022, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής, ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 05/09/2022 έως 16/10/2022 [σύνολο (06) εβδομάδες], όπου στο ένα (01) εκ των εβδομαδιαίων δρομολογίων το πλοίο θα προσεγγίζει στο λιμένα ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ.

έναντι μισθώματος εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (62.448,38€) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού της (γ) σχετικής απόφασης και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής.

2.Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων πλοίων, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη (γ) σχετική, για την δρομολογιακή γραμμή ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, είναι τα εξής:

  1. i) Ένα (01) Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ (Ταχύπλοο) πλοίο
    ii) Να έχει μεταφορική ικανότητα 400 (χειμώνα – θέρους) επιβατών iii) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων 400 τ.μ.
  2. iv) Να έχει ολικό μήκος 70μ.

3.Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος, ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη σας, ώστε να καταθέσουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, μέχρι την 08/09/2022 και ώρα 14:30 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της (γ) σχετικής:

ι)απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (01) έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ή μεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, κιβδηλεία, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. α ́ του άρθρου 1 του ν. 2331/1995, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του ν.4948/2022, και δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/ 841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300),
(β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,

(γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α ́ 48),
(δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

(ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το ν. 3691/2008 (Α ́166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α ́173),

(στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης- πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το ν. 4198/2013 (Α ́ 215).

ιι)Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Φυσικού Προσώπου, τελευταίου εξαμήνου, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του,

ιιι)πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σελίδα 2 από 5

Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου προσκομίζονται για έκαστο συμπλοιοκτήτη.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων ι., και ιιι του εδαφίου i) του παρόντος, καθώς και:
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Νομικού Προσώπου, τελευταίου εξαμήνου, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, για:

(α)το διαχειριστή για τις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.)

(β)έκαστο εταίρο στις περιπτώσεις των Ομόρρυθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.)

(γ)τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και

(δ)τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ναυτικές εταιρείες.

Οι λοιπές μορφές νομικών προσώπων οφείλουν να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για έκαστο μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου και για τον έχοντα την εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

iv)έγγραφο Εθνικότητας (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο). Το έγγραφο εθνικότητας, στην περίπτωση που ο συμμετέχων εφοπλίζει πλοίο υπό Ελληνική σημαία, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.3816/1958 «Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (Α ́32),

ν)πιστοποιητικό Ασφαλείας ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο) σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει η μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες (χειμώνα – θέρους) του προσφερόμενου/ων πλοίου/ων,

νi)πιστοποιητικό Καταμέτρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο),

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ οχημάτων, του/των προσφερόμενου/νων πλοίου/ων δεν προκύπτει από τα πιστοποιητικά του, τότε από τον προσφέροντα υποβάλλεται «Εγχειρίδιο Έχμασης και Στοιβασίας» ή «Εγχειρίδιο Ασφάλισης Φορτίου» (cargo securing manual), που εγκρίνονται βάσει του π.δ. 177/2000 (Α164) και MSC.1/Circ.1353 αντίστοιχα και εμπεριέχουν σχεδιαγράμματα των καταστρωμάτων οχημάτων. Τα εν λόγω σχεδιαγράμματα θα πρέπει να αποτυπώνουν τρεις (03) τουλάχιστον χαρακτηριστικές περιπτώσεις στοιβασίας και έχμασης οχημάτων (Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ) στις οποίες εμφαίνονται οι διάδρομοι προσπέλασης μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχημάτων και πλευρών του πλοίου.

νii)Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α ́75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, περί εφαρμογής των απαιτήσεων του π.δ.152/2003 (Α ́ 124), των όρων Συλλογικής Σύμβασης καθώς και των όρων περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης των πληρωμάτων των ταχυπλόων ή Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

νiii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α ́75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ότι το πλοίο/α ανταποκρίνεται/ονται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής των λιμένων προσέγγισης που αιτούνται,

ix)βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους νηολόγησης ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος – μέλος που είναι νηολογημένο (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο),

x)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α ́75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας,

xi)εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, στην δρομολογιακή γραμμή ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 29.975,22 €

xii)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ποσοστό των ανεκτέλεστων δρομολογίων που δεν οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες επί του συνόλου των προγραμματισμένων δρομολογίων του προσφερόμενου πλοίου για την περίοδο από 01/11/2020 έως 31/10/2021. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο πλοίο δεν εκτέλεσε προγραμματισμένα δρομολόγια την συγκεκριμένη περίοδο, το γεγονός αυτό αναφέρεται ως παρατήρηση στην υπεύθυνη δήλωση,

xiii)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/2005,

xiv)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των δρομολογίων για οποιοδήποτε λόγο από το προσφέρον πλοίο αυτό θα αντικαθίσταται με άλλο συγκεκριμένο πλοίο αναλόγων προσόντων. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλοίο για την αντικατάσταση, το γεγονός αυτό αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση ως παρατήρηση,

xv)ένορκη βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού δικαίου [παράγραφος 3 του άρθρου 29 & Παράρτημα Χ του ν.4413/2016 (Α ́148)].

xvi)Βεβαίωση της Αρχής ή του Φορέα που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου για το έτος καθέλκυσής του, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από τα υποβαλλόμενα έγγραφα της Αρχής ή του Φορέα.

4.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Β ́ [Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1