Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση του ΕΠΑΛ Καρπάθου! Το έργο στο ΕΣΗΔΗΣ για ανάδοχο

Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση του ΕΠΑΛ Καρπάθου! Το έργο στο ΕΣΗΔΗΣ για ανάδοχο

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ –

1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 1.370.967,74 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24%, 329.032,26 Ευρώ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα:

με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/result_search_page.jspx

Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.