Σε πέντε τετράμηνες συμβάσεις προχώρησε ο Δήμος Καρπάθου για την αντιμετώπιση αναγκών της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια

Σε πέντε τετράμηνες συμβάσεις προχώρησε ο Δήμος Καρπάθου για την αντιμετώπιση αναγκών της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια

Ο Δήμος Καρπάθου αποφάσισε τη πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια στα όρια του Δήμου Καρπάθου (απόφαση 666/2022 Δημάρχου Καρπάθου)

Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Η διάρκεια απασχόλησης τους λήγει αυτοδίκαια μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου απασχόλησης, εκτός εάν δηλώσουν οι ίδιοι ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν πριν από τον χρόνο λήξης της σύμβασης και το προσωπικό θα αποχωρήσει από την υπηρεσία δίχως καμιά αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς καμία διατύπωση.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος