Το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΠΟΡΟΚ για το 2022

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΠΟΡΟΚ για το 2022

Ο Πρόεδρος του Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (ΠΟΡΟΚ) εισηγούμενος το 1 ο και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης πρότεινε τη σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος για το ΠΟΡΟΚ για το έτος 2022 που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι έργα:

  1. Συντήρηση, φωτισμός & αποκατάσταση της φτερωτής πεταλόσχημων ανεμόμυλων εντός οικισμού Ολύμπου Καρπάθου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000 €
  2. Ανακατασκευή κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών Ολύμπου Καρπάθου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000 €.
  3. Ανακατασκευή και συντήρηση δημοτικών παραδοσιακών ξυλόφουρνων Ολύμπου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.000 € Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του ΠΟΡΟΚ και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 161 και 208 του Δ.Κ.Κ. Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΠΟΡΟΚ έτους 2022 ως εξής:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Συντήρηση, φωτισμό & αποκατάσταση της φτερωτής πεταλόσχημων ανεμόμυλων εντός οικισμού Ολύμπου Καρπάθου 5.000,00 € Ίδιοι πόροι
  2. Αντικατάσταση – κιγκλιδωμάτων κοινοτικών οδών Ολύμπου Καρπάθου 10.000,00 € Ίδιοι πόροι
  3. Ανακατασκευή δημοτικών παραδοσιακών ξυλόφουρνων εντός οικισμού Ολύμπου 8.000,00 € Ίδιοι πόροι

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2021.

Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος Αντώνιος Μιχ. Κωστάκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνιος Μιχ. Κωστάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιωργάκης Γεώργιος Φιλιππάκης Φίλιππος Πρωτόπαπας Νικόλαος Κανάκη Ειρήνη Αντιμισιάρης Χρυσοβαλάντης