Θετική γνωμοδότηση από τη Διοίκηση Νοσοκομείου Καρπάθου για την αγορά Αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών

Θετική γνωμοδότηση από τη Διοίκηση Νοσοκομείου Καρπάθου για την αγορά Αξονικού τομογράφου  16 ή 32 τομών

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2580/03-05-2023 γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας κας Συμσιρίκης Αθανασίας προτείνεται η εκκίνηση των διαδικασιών – από πλευράς Διοίκησης- για τη δυνητική προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών.

Το παραπάνω κρίνεται επιτακτικό δεδομένου ότι:

(1) Δεν υπάρχει άλλος αξονικός τομογράφος σε δημόσια ή ιδιωτική δομή της νήσου Καρπάθου.

(2) Θα περιοριστεί ο αριθμός των διακομιδών που λαμβάνουν χώρα από το Γ.Ν. Καρπάθου σε λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα (επισυνάπτεται το υπ. αριθμ. πρωτ. 2590/ 04-05-2023 σχετικό έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου του Τ.Ε.Π. κ. Σακέλλη Μηνά).

(3) Θα πραγματοποιούνται προγραμματισμένες-τακτικές αξονικές τομογραφίες αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών της νήσου (Καρπάθου) σε λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. (4) Θα βελτιωθεί ομολογουμένως το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Για την Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Καρπάθου

ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α:

Όπως η Διοίκηση του Γ.Ν. Καρπάθου εκκινήσει τις διαδικασίες για τη δυνητική προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών.

Για την Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Καρπάθου ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την έγκριση της υπ. αριθμ. πρωτ. 2580/03-05-2023 γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Καρπάθου αναφορικά με τη δυνητική προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών για κάλυψη αναγκών των κατοίκων και επισκεπτών της νήσου Καρπάθου

2. Να εξουσιοδοτήσει τον Διοικητή κ. Στασινόπουλο Βασίλειο προκειμένου να αποστείλει το σύνολο των δικαιολογητικών (με βάση τα οριζόμενα των κείμενων διατάξεων) στις προϊστάμενες αρχές (2η Υ.ΠΕ. και Υπουργείο Υγείας) αναφορικά με την εξέταση ενδεχομένου εγκατάστασης αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών με την παράλληλη εξεύρεσης χρηματοδότησης και αφού πρώτα εξασφαλιστεί η έγκριση σχετικής σκοπιμότητας.

3. Την ανάρτηση της απόφασής σας στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010). 4. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 04 -05-2023 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

8.5.2023

Καρπαθιακά Νέα