Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς & τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμ. Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς & τις  Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμ. Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Την καθιέρωση πενθήμερης εργασίας από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, και ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας για πέντε (5) υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας , για δύο (2) υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, για (1)έναν υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, λόγω της φύσεως της εργασίας τους.

Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου.

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την έγγραφη εισήγηση του

Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου κ. Γεωργίου Λιάγκα, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα:

Με την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 ορίζονται τα εξής:

«Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων

Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων

και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε:

α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και

αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών

λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και

β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθμό

υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της

λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.»

Με το άρθρο 16 του Ν.3205/03 ορίζονται τα σχετικά με την εργασία κατά τις Κυριακές και

εξαιρέσιμες ημέρες, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των

δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις για το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος και για τους παρακάτω λόγους:

• Η υλοποίηση της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών, πρέπει να γίνεται τόσο κατά τις

νυχτερινές ώρες, όσο και κατά τις πρωινές ώρες,

• Επιβάλλεται η αποκομιδή απορριμμάτων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες από το κέντρο της

πόλης και άλλα σημεία λόγω της αυξημένης προσέλευσης κόσμου και της λειτουργίας των

εμπορικών καταστημάτων το Σάββατο και των λοιπών καταστημάτων διασκέδασης

Το Σαββατοκύριακο αλλά και λόγω της ιδιαίτερης φύσης των απορριμμάτων που πρέπει να

αποκομίζονται άμεσα.

• Τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων, της δημόσιας υγείας, της εύρυθμης λειτουργίας της

πόλης, της ποιότητας ζωής των πολιτών, και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του

μηχανικού εξοπλισμού.

• Τις αυξημένες εργασίες στα πλαίσια της πυροπροστασίας κατά τους θερινούς μήνες,

• Την λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου όλες τις ημέρες της εβδομάδας και κατά τις

απογευματινές ώρες.

• Επιβάλλεται ο ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου της πόλης και των

οικισμών του Δήμου πριν και μετά την υλοποίηση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά τις

επίσημες αργίες και εθνικές εορτές,

• Επιβάλλεται ο οδοκαθαρισμός των κεντρικών δρόμων και πλατειών της πόλης, κατά τις Κυριακές

και εξαιρέσιμες λόγω της αυξημένης προσέλευσης των πολιτών και της λειτουργίας των εμπορικών

καταστημάτων το Σάββατο και των λοιπών καταστημάτων διασκέδασης το Σαββατοκύριακο.

• Αυξάνεται η προσέλευση των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και τις εορταστικές

περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, στον ευρύτερο Δήμο Καρπάθου, συμπεριλαμβανομένων και

όλων των δημοτικών ενοτήτων.

• Τη λειτουργία της υπηρεσίας σε περιπτώσεις εκτάκτων καιρικών φαινόμενων περιστατικών (π.χ.

πυρκαγιές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις κ.λ.π.)

• Την καθιέρωση ωραρίου εργασίας των οδηγών, των εργατών καθαριότητας, των υπαλλήλων

Γενικών καθηκόντων, και των χειριστών μηχανημάτων έργου και του μηχανοτεχνίτη οχημάτων &

μηχανημάτων πριν της 6ης πρωινής με δυνατότητα προσαρμογής κατά τους θερινούς και

χειμερινούς μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

καθίσταται ανάγκη για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και

εξαιρέσιμες ημέρες.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις με Κ.Α. 10.6012.0001 ποσού

60.000,00 €, 10.6022 ποσού 1.300,00 €, 20.6012 ποσού 16.000,00 €, 20.6042.0001 ποσού 5.000,00

€, 70.6012 ποσού 3.000,00 €, από τις οποίες μπορεί να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

Τα μέλη

Λυριστής Ιωάννης

Τσέρκης Εμμανουήλ

Ζανάκης Δημήτριος

Καλή- Φιλιππούση Ρηγοπούλα

Λύκος Νικόλαος

Φελλουζή Ευαγγελία

Ρεϊσης Μιχαήλ

Βασιλαράκης Εμμανουήλ

Πρωτόπαπας Μηνάς

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Δήμαρχος Γεώργιος

Νταής Νικόλαος

Παραγυιός Εμμανουήλ