"Τόπος ἀναπαύσεως".... Πολυσέβαστε Γέροντα Χριστόδουλε! Καλή Ανάσταση!

"Τόπος ἀναπαύσεως".... Πολυσέβαστε Γέροντα Χριστόδουλε! Καλή Ανάσταση!
Μια φωτογραφία και δυο λόγια αποχαιρετισμού από τον  Αρχ. Καλλίνικο Μαυρολέων  στον Γέροντα Χριστόδουλο!
“Τόπος ἀναπαύσεως”…. Πολυσέβαστε Γέροντα Χριστόδουλε! Καλή Ανάσταση! Καλόν Παράδεισο! Ας μας συνοδεύει πάντοτε η ευχή σου!
«Τό νά πενθῇ κάποιος τόν θάνατο τοιούτου ἀνδρός εἶναι εὔλογον. Ὅμως ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ ἔκρινεν εὐλογώτερον νά τόν ἐπάρῃ, διότι ἐκοπίασεν ὑπερβολικῶς εἰς τόν μυστικόν ἀμπελῶνα Αὐτοῦ. Καί ἄν ἀπέθανε ὡς ἄνθρωπος, ἡρπάγη διά νά ἐλευθερωθῇ ἀπό τό βάρος τοῦ γηρατείου καί τῆς ἀκολουθούσης ἐξ αὐτοῦ ὀδυνηρᾶς ζωής. Ἀλλά αἱ ἀκτῖνες τῶν διδαχῶν αὐτοῦ εἶναι μέ μᾶς καί μᾶς φωτίζουν».
Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
Ευχαριστούμε για τη φωτογραφία τον Στέφανο Κ.