Η τοποθέτηση του Εμμ. Βασιλαράκη στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή με θέμα την αποκομιδή απορριμμάτων

Η τοποθέτηση του Εμμ. Βασιλαράκη στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή με θέμα την αποκομιδή απορριμμάτων

Στις 28 Ιουνίου 2021 συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου. Πρώτο θέμα στην ατζέντα ήταν η ανάκληση των αρίθμ. 132/2021 και 129/2021 αποφάσεων ΟΕ που αφορούν στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών «Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου» και λήψη νέας απόφασης.

Η ανάκληση της απόφασης ΟΕ 132/2021 ζητήθηκε διότι, όπως αναφέρεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εκ παραδρομής επισυνάφτηκε κενή διακήρυξη. Το λάθος έγινε διότι έχουν γίνει αλλαγές στα έντυπα των 2 διακηρύξεων του ΕΑΣΔΗΣΥ στις οποίες έπρεπε να συμμορφωθεί ο Δήμος μας. Επίσης θα πρέπει να γίνει ανάκληση της 129/2021 αποφάσεως για τον ίδιο λόγο.

Ο κ. Εμμανουήλ Βασιλαράκης τοποθετήθηκε του επί του θέματος ως εξής:

Σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις της Ο.Ε , κατά τη συζήτηση των οποίων ζητήσαμε το θέμα αυτό να συζητηθεί στο Δ.Σ., να γίνει διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς και τεχνικό επιμελητήριο ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα Στο άρθρο 117 του Νόμου 4674/2020, που επικαλείσθε κατά την εισήγηση, καθορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΧΡΗΖΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Η’ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.

Μετά από σχετική δημοσίευση σε τοπικό μέσο πληροφορηθήκαμε ότι ένας απ’ τους συντάκτες της μελέτης (ΑΣΑ) ζητάει από τον Πρόεδρο της ΟΕ επιπλέον τεκμηρίωση της μελέτης, με στόχο να διασφαλίσει την ορθότητα της, ζητάει δε να ορισθεί όργανο – επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει τη μελέτη, την ορθότητα των στοιχείων και τη βιωσιμότητα της, κατόπιν αυτών και παρατηρώντας ένα γενικότερο κλίμα αμφιβολίας των οικονομικών στοιχείων της ανάθεσης- αποκομιδής των ΑΣΑ έναντι 768.000 ευρώ κατ’ έτος 16 το κόστος των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού θα υπερβεί το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), ποσό που δεν μπορεί να καλυφθεί από τα εισπραττόμενα ανταποδοτικά τέλη και φωτισμού.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται σοβαρό έλλειμα στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπάθου και στα ανταποδοτικά τέλη που αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην αύξησή τους. Σύμφωνα με τη μελέτη – εισήγηση συνάγεται ότι με την ανάθεση σε ιδιώτη θα προκύψει δήθεν όφελος 553.750 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι ο υπολογισμός της αποκομιδής των ΑΣΑ σήμερα κοστίζει 768.800 ευρώ και 593.750=1.322.550 ευρώ, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του Δήμου (απόφαση Δ.Σ. 3/21), το σύνολο των Δαπανών του Δήμου το έτος 2020 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φωτισμού ανήλθε στο ποσό των 777.166 ευρώ, έχουμε ρωτήσει χωρίς να πάρουμε απάντηση πόσο κοστίζει σήμερα μόνο η αποκομιδή με βάση το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.

Τέλος ζητάμε να έλθει ξανά το θέμα στο Δ.Σ. λήψης αποφάσεως με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών καθώς νομίζουμε πως υποτιμάτε και τους εαυτούς σας και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου, λέγοντας ότι η αποκομιδή των ΑΣΑ μπορεί να εκτελείται αποτελεσματικά από ιδιώτη με δύο (2) απορριμματοφόρα και δεν μπορεί να εκτελείται το ίδιο αποτελεσματικά απ’ το Δήμο με τα έξι (6) απορριμματοφόρα που διαθέτει και τα άλλα δύο (2) καινούρια που προμηθεύεται. Παρακαλώ δε τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης Αιγαίου να επιληφθεί του παραπάνω θέματος”

 

Η Οικονομική Επιτροπή  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ανακαλεί τις αρίθμ. 132/2021 και 129/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών «Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου». 17

2. Εγκρίνει τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης με τίτλο ” Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου “, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα Α της παρούσας απόφασης.

3.Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη της διακήρυξης, του τρόπου που θα εκτελεσθεί η υπηρεσία για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΄΄ Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε του Δήμου, καθώς επίσης της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου ΄΄ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής και επισυνάπτεται στο παράρτημα Β’ της παρούσας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%9B%CE%A6%CE%A9%CE%950-%CE%A8%CE%9B%CE%94?inline=true