Ορίστηκε 3μελής επιτροπή συντήρησης - επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου 2024

Ορίστηκε 3μελής επιτροπή συντήρησης - επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου 2024

Συγκροτούμε Επιτροπή Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2024, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Παραγυιός Βασίλης , Ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

2. Κανάκης Παύλος, Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών

3. Μαργαρίτης Σταύρος, Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1. Νασόπουλος Χρήστος, Ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου 2. Κωτούλας Λάμπρος, Ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου 3. Βασιλάκης Σταύρος, Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για να γνωμοδοτεί για την διαδικασία ανάθεσης συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα προς τα παρακάτω:

1) Για την επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχημάτων Ο.Τ.Α. που διαθέτει δικό του συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, απαιτείται, ως ουσιώδες δικαιολογητικόν της πραγματοποιούμενης εκάστοτε δαπάνης, η έκδοση «ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από το Γραφείο Κίνησης του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α., το οποίο εκδίδεται κατά την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο του Ο.Τ.Α. Στην εν λόγω «εντολή» αναγράφονται, περιληπτικά, στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της συντήρησης ή επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά.

Τα ως άνω διαπιστώνονται ύστερα από τεχνολογική επιθεώρηση του οχήματος με την είσοδο του αυτοκινήτου στο συνεργείο.

2) Σε περίπτωση που το συνεργείο, λόγω περιορισμένης δυναμικότητας κλπ αδυνατεί την εν όλω ή εν μέρει επισκευή του οχήματος, εκδίδει σχετική για το λόγο αυτό βεβαίωση, επαρκώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με την οποία ανατίθενται οι επισκευαστικές εργασίες σε ιδιωτικό συνεργείο με μέριμνα της Επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων της υπηρεσίας.

3) Επιπλέον από το συνεργείο του Ο.Τ.Α. εκδίδεται “ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ”, με σχετική ένδειξη ότι το όχημα εισήχθη σε ιδιωτικό συνεργείο. Αντίτυπο του ως άνω «δελτίου ή εντολής επιθεώρησης και επισκευής του οχήματος», πρέπει να παραδίδεται στην ως άνω Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών, ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης και συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο και στην προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των αναγκαίων για την επισκευή τους ανταλλακτικών, με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «δελτίου».

Εν συνεχεία, αυτές οι εργασίες και προμήθειες διενεργούνται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών από τους Ο.Τ.Α. (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 72/2012, Τμ. 6 Απόφαση 3462/2012)

Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για το Δήμο, προκειμένου να προβεί νομίμως στην ανάθεση της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του σε ιδιωτικό συνεργείο, αφού μόνο μέσω αυτής δύναται να εξασφαλισθεί, ενόψει και της αρχής της οικονομικότητας, αφενός ότι οι συνήθεις εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων θα πραγματοποιούνται με τα ίδια μέσα και το προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος, αφετέρου ότι μόνο εξειδικευμένες εργασίες, που κείνται εκτός των τεχνικών δυνατοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου, θα ανατίθενται σε ιδιώτες. (Ελ.Συν. Κλιμ.Ζ Απόφαση 394/2012)

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ

1.3.2024

Καρπαθιακά Νέα