ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023

Ο Πρόεδρος κ. Νισύριος Ιωάννης έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφίας, η οποία έχει ως εξής :

Η οικονομική υπηρεσία του αφού έλαβε υπόψη της :

 • την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας ΥπουργείουΕσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»
 • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 • άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων»
 • τις διατάξεις της ΚΥΑ 49039/26-07-2022 (ΦΕΚ 3976) «Παροχή οδηγιών

  για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023-μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης και την τροποποιητική KYA 73436/9-11-2022 (ΦΕΚ 5742) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 49039/2022 απόφασης»

 • το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 • τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την 25/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την 7706/22-3- 2023 (ΑΔΑ:9ΩΗΓΟΡ1Ι-ΘΤΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 • τις αποφάσεις ένταξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10135/29-6-2022 και ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10139/17-3-2023 και τις αποφάσεις ΟΕ 58/2023
  και 76../2023 για την αποδοχή των όρων των Δανείων.
 • Την αριθ.πρωτ12500./2023 εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών

  Υπηρεσιών για την 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023

 • Τις καρτέλες εσόδων που απεικονίζουν την αύξηση των εισπράξεων στους κωδικούς

  0613, 0614 και 0615.

 • Το ΦΕΚ 3221/18-5-2023 για τον καθορισμό του ποσού χρηματοδότησης εκλογικής

  αποζημίωσης για τους δήμους σε 200€ ανα υπάλληλο και το ΦΕΚ 3204/15-5-2023 πουαναφέρει ότι στον Δήμο Καρπάθου μπορούν να απασχοληθούν υπερωριακά ως 30 υπάλληλοι

 • Την απόφαση ΥΠΕΣ 44676/18-5-2023 (ΑΔΑ: 6Κ1Ε46ΜΤΛ6-ΑΒ7) για την χρηματοδότηση για ναυαγοσωστική κάλυψη
 • Το άρθρο 15 του ν.4915/2022 που ισχύουν και για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023. (άρθρο 165 Ν.4964/22)
 • Το Αριθ.πρωτ.11984/2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δήμου Καρπάθου και
 • Το αριθ.πρωτ.12347/15-6-2023 έγγραφο του Προϊσταμένου Περιβάλλοντος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Αυξάνουμε τις κατηγορίες 06 και 12 που δεν υπόκεινται σε περιορισμό λόγω αυξημένων εισπράξεων φόρου εισοδήματος, Καπ για πυροπροστασία, Καπ για συντήρηση σχολικών κτιρίων, χρηματοδότηση για εκλογική αποζημίωση, ναυαγοσωστική κάλυψη και αυξάνουμε τους κωδικούς δανείων 31 εφόσον έχουμε αποφάσεις ένταξης στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αποφάσεις ΟΕ έγκρισης των όρων των Δανείων.

ΈΣΟΔΑ

08/06/2023

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

0613

ΚΑΠ εκ του φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε Δήμους του Ν. Δωδεκανήσου

0614

Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία

0615

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

1211.0002

Έκτακτη χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης

Εγκεκριμένος

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Στις δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού γίνεται ισόποση ανακατανομή των ποσών (-50.000/+50.000) που ισοσκελίζει και δεν αλλάζει τα ποσά της υπηρεσίας. Επίσης τα ποσά στους ΚΑΕ υπερωριών χρηματοδοτούνται από το έσοδο της εκλογικής αποζημίωσης.
Στην ανταποδοτική υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης έχουμε αύξηση δαπανών κατά 48.500€ που ισοσκελίζει με την μείωση δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης με το ποσό των 42.038 € και το υπόλοιπο ποσό 6.462€ καλύπτεται από το ανειδίκευτο έσοδο του ΚΑΕ 0613 Καπ εκ του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4915/2022 που ισχύουν και για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 165 Ν.4964/22). Επίσης η αύξηση των υπερωριών αφορά την εκλογική αποζημίωση και καλύπτεται από το έσοδο που προορίζεται για το σκοπό αυτό (1211.0002).

Επιπρόσθετα, προστίθενται κωδικοί προγραμματικής σύμβασης έτους 2021 που παρατάθηκε μέσα στο έτος 2023 και πρέπει να συμφωνούν οι κωδικοί αυτοί με την αρχική ψήφιση και της διατάξεις που ίσχυαν κατά το έτος της αρχικής ψήφισης 2021.

Όσον αφορά τους κωδικούς 70.6117.0001, 35.7135.0002 και 15.7331.0008 δεν αλλάζουν ποσά αλλά αλλάζουν πηγή χρηματοδότησης και τα ποσά από ΙΠ που χρηματοδοτούνταν ως σήμερα θα διατεθούν σε άλλες δαπάνες του προϋπολογισμού.

21.6.2023

Καρπαθιακά Νέα