Για τον Βάτραχο της Καρπάθου χρηματοδοτείται η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία

Για τον Βάτραχο της Καρπάθου χρηματοδοτείται η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία

 

Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η χρηματοδότηση (1η πληρωμή) του έργου “Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διατήρησης για το Βάτραχο της Καρπάθου”, στο πλαίσιο του Χ.Π. του Π.Τ. “Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021″».

Πρόκειται για ποσό 8.442,20 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 2279 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2021 και δικαιούχο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο δικαιούχος αμοιβής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την κοινή γνώμη για το φορέα και το ποσό χρηματοδότησης με ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο και άλλους, κατά την κρίση του, τρόπους.