Βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.250 ευρώ σε επιχείρηση της Καρπάθου από τον Αντιπεριφερειάρχη Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.250 ευρώ σε επιχείρηση της Καρπάθου από τον Αντιπεριφερειάρχη Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Επιβλήθηκε πρόστιμο σε επιχείρηση στην Κάρπαθο. Το ύψος του προστίμου καθορίστηκε στα 1.250 ευρώ και αφορά την λειτουργία επιχείρησης χωρίς προηγουμένως να έχει εφοδιαστεί με τις κατάλληλες άδειες (Έγκριση εγκατάστασης – Γνωστοποίηση Λειτουργίας). Ο επιχειρηματίας αμφισβήτησε την τέλεση των παραβάσεων.

Ο φορέας της ανωτέρω δραστηριότητας, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, θα πρέπει να μεριμνήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την αδειοδότηση της δραστηριότητας του. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία της Περιφέρειας θα προβεί στην προσωρινή ολική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α ́), την Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β ́) και την Υ.Α. 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230/Β ́), όπως ισχύουν σήμερα.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ́/2010).

Ο Αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας,

Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Διακογεωργίου Κάλλιστος