Να ακυρωθεί η απόφαση της Κοινότητας Μενετών ζητά ο Πωλ Βιττωρούλης

Να ακυρωθεί η απόφαση της Κοινότητας Μενετών ζητά ο Πωλ Βιττωρούλης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Κατά το άρθρο 226 του ν. 3852/2010) 1) Του Πολυχρόνη Βιττωρούλη του Γεωργίου.

ΚΑΤΑ Του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στα Πηγάδια Καρπάθου και εκπροσωπείται νομίμως.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

1. Της υπ’ αρ. 06/15-05-2024 αποφάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενετών.

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αρίθμ. 3486/13-03-2023 αίτηση μου αιτήθηκα από τον δήμο Καρπάθου να αποδεχθεί, την εκ μέρους μου δωρεάν κατασκευή μνημείου ( προτομή) εις μνήμη του Γεωργίου Βιττωρούλη, μοναδικού πεσόντος στο επαναστατικό κίνημα της 5ης Οκτωβρίου 1944 για την ελευθερία της Καρπάθου από τα στρατεύματα κατοχής, σε κατάλληλη θέση στην κοινότητα Μενετών που θα υποδειχθεί από τον δήμο Καρπάθου.

Με την υπ’ αρ. 105/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου με θέμα

«Έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής)στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιτωρούλη»

αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη :

Α) το ιστορικό της θυσίας του αειμνήστου Γεωργίου Βιτωρούλη που περιγράφεται στην ανωτέρω συνημμένη αίτηση

Β) το αρίθμ. 19531/22=10-1987 πιστοποιητικό της Νομαρχίας Δωδεκανήσου με το οποίο αναγνωρίζεται ως αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944

Γ) το από 05-10-2007 τιμητικό δίπλωμα του συλλόγου των Απανταχού Μενετιατών Καρπάθου Αττικής

Δ) την σύμφωνη γνώμη του προέδρου της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου για την επιλογή της θέσης που επελέγη από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου.

Δ) Το από 28-10-2022 δημοσίευμα της εφημερίδας Καρπαθιακά Νέα, που επιμελήθηκε ο συμπατριώτης μας Ιστορικός ερευνητής κ. Γεώργιος Τσαμπανάκης .

Ζ) Την συνημμένη Αρχιτεκτονική μελέτη και Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση του αρχιτέκτονα μηχανικού Γεωργίου Γιαννόπουλου που εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου και το απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της περιοχής επί του οποίου τοποθετείται από τους ανωτέρω ο συγκεκριμένος χώρος που επελέγη για την κατασκευή του μνημείου…

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής) στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιτωρούλη.».

Η ως άνω υπ’ αρ. 105/2023 απόφαση, και μετά την άσκηση διοικητικών προσφυγών, επικυρώθηκε τελικώς ως νόμιμη με την υπ’ αρ. 1η /13-02-2024 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (ΑΔΑ: «9ΞΓΚΟΡ1Ι-ΧΞΙ).


Όλως εξάφνως, και χωρίς να μου κοινοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αντιλήφθηκα προ ολίγων ημερών την καθαρογραφή και έκδοση της ήδη προσβαλλόμενης υπ’ αρ. 06/15-05- 2024 αποφάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενετών με την οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

«Τιμούμε και αναγνωρίζουμε την συμμετοχή σ αυτά τα γεγονότα και σ όσα ακολούθησαν και του αειμνήστου συμπατριώτη μας Γεωργίου Βιττωρούλη του Πολυχρονίου, του οποίου ο θάνατος μνημονεύεται σε κάθε πανηγυρικό της 5ης Οκτωβρίου και προς τιμή του οποίου ήδη ο δρόμος έμπροσθεν της οικίας του φέρει το όνομα του, πλην όμως αδυνατούμε για τους παραπάνω λόγους να ικανοποιήσουμε την αίτηση του γιού του Πολυχρονίου Βιττωρούλη και να αποδώσουμε την αιτουμένη ατομική τιμή της τοποθέτησης δηλαδή προτομής του επί της πλατείας του χωριού μας και εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου να μην εγκρίνει την αίτηση αυτή.

Ωστόσο επειδή επί της οδού έμπροσθεν της οικίας του Πολυχρονίου Βιττωρούλη στο χωριό μας τοποθετήθηκε πινακίδα ονοματοδοσίας χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου να ονομασθεί η οδός αυτή «Οδός Γεωργίου Βιττωρούλη».

Καθώς επίσης θα πρέπει να κατατίθεται στεφάνι στην γιορτή της 5 Οκτωβρίου εις μνήμη του Βιττωρούλη Γεώργιου. Έτσι τιμά και την συμμετοχή Με την βαλλόμενη απόφαση αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου «Η έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής) εις μνήμη Γεωργίου Π. Βιττωρούλη».

Εξ αρχής δηλώνουμε, ότι τιμούμε την μνήμη του αειμνήστου συμπατριώτη μας Γεωργίου Βιττωρούλη , ο οποίος σκοτώθηκε σε εκπαίδευση πολεμικών όπλων κατά το Επαναστατικό Κίνημα της 5ης Οκτωβρίου του 1944 στις Μενετές Καρπάθου.

Είναι όμως αλήθεια και πρέπει η αλήθεια αυτή να επικρατεί, ότι κάθε τοπική κοινωνία οφείλει, έχει χρέος, να τιμά την μνήμη και την προσφορά κάθε μέλους της, που με οιοδήποτε τρόπο προσέφερε ξεχωριστές υπηρεσίες σε καιρό ειρήνης, για την πρόοδο του τόπου του και της κοινωνίας γενικότερα, αλλά πρωτίστως σε καιρό πολέμου για την ελευθερία του από δυνάμεις κατοχής.

Την ώρα όμως, που η κοινωνία οφείλει να αποδίδει τιμές σε μέλη της για την προσφορά τους, την ίδια ώρα έχει και την υποχρέωση η τιμή αυτή να αποδίδεται με εκ των προτέρον καθορισμένα αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια αξιολόγησης, με προκαθορισμένες και κοινά αποδεκτές διαδικασίες, και πρωτίστως κατά τρόπο αντικειμενικά αναλογικό και σύμμετρο της προσφοράς κάθε πατριώτη, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος της άδικης και μη ισάξιας τιμής, η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στο μη επιθυμητό για την τιμώσα κοινωνία ή τους φορείς της αποτέλεσμα, πατριώτες να τιμώνται υπέρμετρα, ενώ την ίδια ώρα συμπατριώτες μας, που κατά γενική ομολογία κατά την ίδια περίοδο προσέφεραν πολύ περισσότερα και ουσιαστικότερα να μην έχουν τιμηθεί ή να τιμώνται δυσανάλογα ελάχιστα σε σχέση με την προσφορά τους.

Και βέβαια η αποδιδόμενη τιμή δεν θα πρέπει να έχει αφετηρία το προσωπικό και μεμονωμένο αίτημα (κυρίως συγγενικού προσώπου), αλλά να προέρχεται από το γενικότερο αίτημα της ίδιας της κοινωνίας και των εκπροσώπων της μέσα από διαφανείς, δίκαιες και αντικειμενικές διαδικασίες, συνεκτιμωμένης βέβαια της προσφοράς και όσων άλλων δικαιούνται τιμής.

Η διαδικασία απόδοσης τιμών σε καμιά περίπτωση (τώρα και στο μέλλον) δεν θα πρέπει να είναι αποσπασματική και εξατομικευμένη, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα γενικότερο προκαθορισμένο και προπάντων αντικειμενικό πλαίσιο συνεκτιμωμένων όλων των παραγόντων. Έχουμε λοιπόν χρέος ως τόπος , ως κοινωνία την κάθε τιμή να την αποδίδουμε κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και κυρίως αναλογικό της προσφοράς κάθε πατριώτη μας.

Και τούτο , διότι πρώτιστο μέλημα κάθε κοινωνίας δεν είναι μόνο να τιμά, όποιον προσέτρεξε και ζήτησε τιμή, αλλά κυρίως να μην μειώσει την προσφορά άλλων, που προσέφεραν περισσότερα, όπως στην προκειμένη περίπτωση μελών Επαναστατικών Επιτροπών, αποστολής αγωνιστών στην Αίγυπτο, πλήρωμα «Ιμμακολάτα», μελών κατασκοπευτικών ομάδων και επιτροπών (όπως ο αείμνηστος δάσκαλος Ιωάννης Οθείτης και άλλοι), συμμετεχόντων στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, εκτελεστεντων από τον ίδιον τον εχθρών, όπως ο Ιωάννης Σταυράκης, ο Μιχαήλ Φεσκος, ο Νικόλαος Γιαννοπουλάκης, βασανισθέντων από τον εχθρό, πεσόντων πατριωτών κατά τους πολέμους …… Και βέβαια την ίδια ώρα οφείλουμε να υπενθυμίσουμε, ότι προς τιμή του τον αειμνήστου Γεωργίου Πολ. Βιττωρούλη, τοποθετήθηκαν πινακίδες του ονόματος του επί δύο (2) οδών περιμετρικά της οικίας του στο χωριό μας, στις Μενετές Καρπάθου και βεβαίως αναφέρεται σε κάθε πανηγυρικό κατά την 5ην Οκτωβρίου.

Ακόμη η Κοινότητα μας εδώ και χρόνια τίμησε και τιμά, όσους αγωνίστηκαν και έπεσαν στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, αφού κατασκεύασε μνημείο-ανδριάντα προς τιμή των και ονόμασαν τον κεντρικό δρόμο των Μενετών σε οδό Αγωνιστών της 5ης Οκτωβρίου, χωρίς όλα αυτά τα χρόνια να έχει αξιολογηθεί από την ίδια την κοινότητα μας και η τοποθέτηση προτομής καθενός από τους αγωνιστές, που αναμφίβολα θα αποτελούσε άδικο διαχωρισμό μεταξύ των, όπως η συγκεκριμένη σήμερα περίπτωση, αφού η τοποθέτηση προτομής αποτελεί ύψιστη τιμή και οφείλουμε να την αποδίδουμε σε ύψιστες προσωπικότητες με σαφέστατα ξεχωριστή, κοινά αποδεκτή στην διαδρομή του χρόνου και πολυσχιδή προσφορά στον τόπο.

Είναι λοιπόν προφανές, ότι η επιδίωξη της απόδοσης αυτής της τιμής, δεν απετέλεσε πρόταση φορέων της Κοινότητας μας, δεν ακολουθήθηκαν αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια, δεν εκτιμήθηκε ταυτόχρονα η γενικότερη ανάγκη απόδοσης τιμής άλλων προσώπων, αλλά πρωτίστως στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο σε αίτημα στενού συγγενικού προσώπου του τιμωμένου, και συγκεκριμένα του υιού του Πολυχρονίου Βιττωρούλη, προτείνοντας και προκαθορίζοντας μάλιστα ο ίδιος και τον τρόπο απόδοσης αυτής («τοποθέτηση προτρομής») και όλα αυτά στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου, χωρίς ίχνος στοιχειώδους αξιολόγησης γενικοτέρων κριτηρίων, με αποτέλεσμα με την επίμονη αυτή και μεμονωμένη επιδίωξη να δημιουργείται αναπόφευκτα μη αναγκαία αμφισβήτηση και διένεξη στην μικρή μας κοινωνία, η οποία ήδη έχει τιμήσει και τιμά την μνήμη του συγκεκριμένου αειμνήστου συμπατριώτη μας Γεωργίου Βιττωρούλη.

Κυρίως όμως η απόδοση αυτής της τιμής κατ αυτό τον μεμονωμένο τρόπο δημιουργεί το δικαιολογημένο αίσθημα αδικίας και αγνωμοσύνης για την μνήμη, όσων ακόμα δεν τιμήθηκαν, αν και προσέφεφαν περισσότερα. Και βέβαια είναι αλήθεια, ότι για την απόδοση αυτής της τιμής ούτε καν συνεδρίασε ούτε καν αποφάσισε προηγουμένως το Κοινοτικό Συμβούλιο Μενετών, για να αποφασίσει τόσο για το επιβεβλημένο απόδοσης αυτής της τιμής, όσο και για την έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου τοποθέτησης της προτομής αυτής εντός των ορίων της Κοινότητας και κατά τούτο είναι μη νόμιμη και άκυρη η πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και βέβαια κατά παράβαση του άρθρου 81 εδ. 2 του Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει σήμερα, παράνομα κατά την λήψη της απόφασης αυτής δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου κ. Εμμανουήλ Μαγριπλής, αν και αποκλειστικά και ειδικά αφορούσε θέμα της κοινότητας μας και κατά τούτο η βαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη και δέον, όπως ακυρωθεί.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας μας Εμμανουήλ Μαγριπλής, ενώ ήταν παρών κατά την συνεδρίαση, εξέφρασε απολύτως προσωπική άποψη, και κατά παράβαση του νόμου δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία, όπως αποδεικνύεται από το ίδιο το σώμα της απόφασης αυτής.

Ακόμα σύμφωνα με το ΦΕΚ τευχος Β 5287/01-12-20 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να περάσει από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) 4 Έτσι δεν προηγήθηκε οιαδήποτε αναγκαία διαβούλευση ή απόφαση των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενετών, αλλά κυρίως ούτε των κατοίκων της Κοινότητας μας, οι οποίοι ούτε καν γνώριζαν την επιδίωξη αυτή του συγκεκριμένου αιτούντος, και κατ αυτόν τον τρόπο απόκρυψης και αποσιώπησης του θέματος, στερήθηκαν της δικαιούμενης δυνατότητας έκφρασης άποψης επί τόσο σημαντικού θέματος, το οποίο πρέπει να τυγχάνει ευρύτατης αν όχι καθολικής αποδοχής.

Εκτός τούτων, ενώ στην προκειμένη περίπτωση με την βαλλόμενη απόφαση επιδιώκεται η κατασκευή έργου και μάλιστα επί δημοτικού κοινόχρηστου χώρου, όχι μόνο δεν αποφασίστηκε η εκτέλεση και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, αλλά ούτε καν συντάχθηκε οιαδήποτε Τεχνική Μελέτη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και η οποία ακολούθως να έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή από οιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο του Δήμου (αριθ. 72 παρ. 1 κε του Ν. 3852/2010).

Αντίθετα στην βαλλόμενη απόφαση αναφέρεται, ότι ελήφθη υπόψη μόνο «Αρχιτεκτονική Μελέτη» του ιδιώτη Αρχ/να Μηχ/κού Γεωργίου Γιαννόπουλου, χωρίς να προηγηθεί από τον Δήμο οιαδήποτε διαδικασία νόμιμης ανάθεσης σύνταξης αυτής , (αφού πρόκειται για δημοτικό έργο), και πολλώ μάλλον δεν εγκρίθηκε ούτε έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ούτε από οιοδήποτε άλλο όργανο αυτού, αλλά απλά ελήφθη υπόψη από το ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση αυτή η «τεχνική μελέτη» δεν αποτελεί ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη εκτέλεσης δημοτικού έργου κατά τα οριζόμενα στον νόμο, αφού συντάχθηκε μόνο από Αρχ/να Μηχ/κό (δεν γνωρίζουμε αν είναι Μελετητής δημοτικών έργων) , δεν περιλαμβάνει στατική μελέτη, δεν συνοδεύεται από οικονομικό προϋπολογισμό του έργου, δεν προηγήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη μιας και το υπό κατασκευή έργο θα κατασκευασθεί στον κεντρικότερο δρόμο του χωριού μας με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση οχημάτων και πεζών.

Ήταν λοιπόν αναγκαίο σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη από την βαλλόμενη απόφαση, ότι η τοποθέτηση της συγκεκριμένης προτομής επί της συγκεκριμένης περιορισμένων διαστάσεων κεντρικής δημοτικής και κατ ουσία Επαρχιακής οδού , δημιουργεί προβλήματα στην ακώλυτο και ασφαλή χρήση της οδού αυτής, περιορίζει το πλάτος της κλπ και δια τούτο κατά νόμο επιβάλλετο η προηγούμενη ή ταυτόχρονη σύνταξη και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης, από την οποία να προκύπτει η ασφαλής κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών σ αυτήν, καθώς και στάθμευσης. Κατά το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 «Η οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο»

Στην προκειμένη περίπτωση ουδέποτε την οιαδήποτε αναφερομένη δωρεά αποδέχθηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, ούτε προηγήθηκε επ’ αυτού οιαδήποτε απόφαση της. Ούτε βέβαια στην βαλλόμενη απόφαση προσδιορίζεται κατά τρόπο συγκεκριμένο και σαφή το ίδιο το περιεχόμενο της δωρεάς προς τον Δήμο, ούτως ώστε να μπορεί κα καταστεί σαφές ποιες περαιτέρω υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο Δήμος μας κατά την εκτέλεση του έργου αυτού, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου κλπ.

Πέραν τούτων, επειδή η βαλλόμενη απόφαση αναφέρεται κυρίως στην απόδοση τιμών συγκεκριμένου προσώπου επιβάλλετο τόσο η προηγούμενη απόφαση της επιτροπής απόδοσης τιμών του Δήμου μας, η οποία συνεκτιμωμένων όλων των στοιχείων και των ιστορικών αναφορών θα αξιολογούσε το συγκεκριμένο αίτημα, όσο και απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επ αυτού.

Ο κ. Μελάς Εμμανουήλ πηρέ το λόγο από τον Πρόεδρο, για να μιλήσει επι του θέματος, ο οποίος είπε ότι η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας που θα έρθει σήμερα θα είναι σε αντιπαράθεση με την απόφαση 105/23 του Δημοτικού Συμβουλίου για πρώτη φορά στα χρονικά.

Επίσης κατέθεσε στα πρακτικά έγγραφο με αρ. πρωτ. 9026/4-3-24. Επειδή η παρούσα ένσταση μας είναι νόμιμη βάσιμη και αληθής.

 

ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση μας και να ακυρωθεί η ως άνω υπ΄ αριθ. 105/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. 5 Ωστόσο επειδή επί της οδού έμπροσθεν της οικίας του Πολυχρονίου Βιττωρούλη στο χωριό μας τοποθετήθηκε πινακίδα ονοματοδοσίας χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου να ονομασθεί η οδός αυτή «Οδός Γεωργίου Βιττωρούλη». Καθώς επίσης θα πρέπει να κατατίθεται στεφάνι στην γιορτή της 5 Οκτωβρίου εις μνήμη του Βιττωρούλη Γεώργιου.»

Ήδη δια της παρούσης διώκω τον έλεγχο και την ακύρωση της προσβαλλόμενης αποφάσεως κατά το άρθρο 226 του ν. 3852/2010.

ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1ος Λόγος Αναφοράς

– Η υπ’ αρ. 06/15-05-2024 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενετών με την οποία «ακυρώνεται» η υπ’ αρ. 105/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου ελήφθη αναρμοδίως

1. Εκτελεστή διοικητική πράξη «είναι εκείνη που συνεπάγεται, βάσει του νόμου, ευθέως και αμέσως με την εκτέλεσή της έννομες συνέπειες για τους διοικούμενους, δηλ. συνιστά, μεταβάλλει ή καταργεί δικαιώματα ή (και) υποχρεώσεις.

Αντιθέτως, η μη εκτελεστή διοικητική πράξη, δεν συνεπάγεται έννομες συνέπειες, όπως προαναφέρθηκαν, αλλά έχει περιεχόμενο λ.χ. προπαρασκευής ή οδηγιών, υποδείξεων, πληροφοριών.

Εκτελεστή διοικητική πράξη ή παράλειψη (ενόψει οφειλόμενης κατά τον νόμο ενέργειας, δηλ. υποχρέωσης έκδοσης της πράξης), συνιστά εκείνη από την εκτέλεση, δηλ. την εφαρμογή της προκύπτει ίδρυση, μεταβολή ή κατάργηση έννομης σχέσης υπέρ ή κατά του διοικούμενου (βλ. και ΣΕ 1830/1981, 345/1985, 1821/1989, 1608/1995) (…)

Κατ’ ακολουθία, διοικητική πράξη είναι εκτελεστή μόνο εφόσον συντρέχει το ουσιαστικό γνώρισμα του αποτελέσματος της ίδρυσης, μεταβολής ή κατάργησης έννομης σχέσης υπέρ ή κατά του διοικούμενου» (Α.Ι. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, σελ. 579, 9η Έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα). Επιπλέον, χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκτελεστής διοικητικής πράξης αποτελεί το γεγονός ότι «με αυτή θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου (…)

Το ρυθμιστικό περιεχόμενο και το στοιχείο της εκτελεστότητας διαφοροποιεί τη διοικητική πράξη από άλλες πράξεις των οργάνων με την στενή ή ευρεία έννοια του όρου, της Διοίκησης» (Επαμεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, σελ. 121, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, εκδ. Αντ. Σάκκουλα).

2. Η αρμοδιότητα ως θεμελιώδης έννοια του δημοσίου δικαίου και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης είναι η ικανότητα κάθε κρατικού οργάνου να ενεργεί συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες καθορίζονται από τους οικείους κανόνες δικαίου και μόνο.

Με άλλα λόγια, η αρμοδιότητα συνιστά την εξουσία των διοικητικών οργάνων, ήτοι το δικαίωμα τούτων να πράττουν ή να παραλείπουν στο πλαίσιο των εφαρμοστέων κάθε φορά νομοθετικών κανόνων. Υπό το πρίσμα αυτό, η αρμοδιότητα σημαίνει άσκηση εξουσίας σύμφωνα με τον νόμο και όχι αυθαίρετα.

Η ανατεθειμένη δε με τον νόμο εξουσία (αρμοδιότητα) διαφέρει, αναλόγως, αν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει ορισμένη διοικητική δράση. Όταν λοιπόν ο οικείος κανόνας δικαίου επιτρέπει, πάντοτε εντός ορίων, ορισμένη διοικητική δράση, τότε γίνεται λόγος για διακριτική ευχέρεια στη δράση 1 Φ. Κ. Σπυρόπουλος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2018, σελ. 34. 2 Α.Ι. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, 2003, σελ. 435. 6 του εκάστοτε αρμόδιου διοικητικού οργάνου.

Όταν όμως ο οικείος κανόνας δικαίου δεσμεύει, επιτάσσων ορισμένη διοικητική δράση, τότε γίνεται λόγος για δράση του εκάστοτε αρμόδιου διοικητικού οργάνου κατ’ ενάσκηση δέσμιας αρμοδιότητας.

Έτσι, όταν ο κανόνας δικαίου επιτάσσει συγκεκριμένη διοικητική δράση, η σχέση συμφωνίας της διοικητικής ρύθμισης ή ενέργειας προς τον εν λόγω κανόνα είναι απολύτως αυστηρή. Επιβάλλει και απαιτεί από τη διοικητική αρχή να ασκήσει την αρμοδιότητά της, δηλαδή τη ρυθμιστική εξουσία που της παρέχουν οι οικείες διατάξεις του, τηρώντας αυστηρά και κατά γράμμα τις επιταγές του. Τούτο σημαίνει ότι οι δέσμιες πράξεις ή ενέργειες (πράξεις ή ενέργειες δέσμιας αρμοδιότητας) οφείλουν να εκδοθούν, όταν πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις.

Με άλλη διατύπωση, το εκάστοτε αρμόδιο διοικητικό όργανο περιορίζεται στη διαπίστωση των προβλεπόμενων από τον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου νομικών και πραγματικών καταστάσεων και εφόσον διαπιστώσει ότι αυτές συντρέχουν, υποχρεούται στην έκδοση διοικητικής πράξης που περιέχει ρύθμιση ή να προβεί σε ενέργεια την οποία προκαθορίζει ο κανόνας αυτός. Το μοναδικό του καθήκον έγκειται στην εφαρμογή του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος υποδεικνύει στη Διοίκηση κατά τρόπο επιτακτικό τη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετήσει και δεν της αφήνει κανένα περιθώριο εκτίμησης4 .

3. Σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , στο άρθρο 83 «Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων» ορίζεται ότι:

«1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:

α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,

γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι` αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή 3 Α.Ι. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, όπ.π., σελ. 444. 4 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 420/2012 Ολομ., 2211/2015, 1973/2013, 4720/2012, 286/2012. 7 οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,

θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας.

Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο,

ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α` 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.

2. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

ζ) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα,

ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της 8 κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ια) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,

ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,

ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.

3. Τα συμβούλια των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου των κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που προβλέπονται OTO άρθρο 82 του παρόντος.».

4. Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 ως ισχύει «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής» ορίζεται ότι: «…8. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν δημοτική κοινότητα ή δημοτικές κοινότητες του δήμου, προσκαλούνται υποχρεωτικά και οι πρόεδροι των συμβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων κοινοτήτων, οι οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν τον λόγο.».

6. Από τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3852/2010, ουδόλως προβλέπεται ή απονέμεται από τον νομοθέτη αποφασιστική αρμοδιότητα στο Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας επί θεμάτων έγκρισης διάθεσης χώρου και αποδοχής δωρεάς κατασκευής μνημείου.

Ο νομοθέτης επεφύλαξε μόνο, για λόγους εκπροσώπησης της Κοινότητας, σε ζητήματα που την αφορούν, και κατά τρόπο γενικό, τη συμμετοχή του οικείου Προέδρου στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, με δικαίωμα- μόνον- να λαμβάνει το λόγο επί του θέματος, χωρίς να τους απονέμει δικαίωμα ψήφου.

Σε κάθε περίπτωση ουδόλως απονέμεται από τον νομοθέτη αρμοδιότητα στο Συμβούλιο της οικείας Κοινότητας να προβαίνει σε ακύρωση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία μάλιστα κρίθηκε νόμιμη από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006.

7. Ενόψει των ανωτέρω και καθ’ ο μέτρο η αναφερόμενη υπ’ αρ. αρ. 06/15-05-2024 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενετών απεφάνθη επί λέξει τα εξής:

«ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση μας και να ακυρωθεί η ως άνω υπ΄ αριθ. 105/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου…»,

έχει ληφθεί αναρμοδίως και καθ΄ υπέρβαση αρμοδιότητας και πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο αυτόν.

2 ος Λόγος Αναφοράς

Εσφαλμένη αιτιολογία– Παράβαση του άρθρου 17 του ΚΔΔσίας

1. Σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), στο άρθρο 17 «Αιτιολογία» ότι

«1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης.

3. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοσή της οργάνου.

Όταν την έκδοση της διοικητικής πράξης ζητά ο ενδιαφερόμενος, αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις, εκτός αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή.».

Από 9 τις ανωτέρω γενικές διατάξεις του ΚΔΔσιας για την αιτιολογία των διοικητικών πράξεων, όπως έχουν ερμηνευτεί από την νομολογία, θεμελιώνεται καταρχήν η υποχρέωση του διοικητικού οργάνου να θεμελιώνει την απόφαση που λαμβάνει δια της εκδοθείσας πράξεως σε σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία, ήτοι να γίνεται μνεία συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της (ορισμένος χαρακτήρα της αιτιολογίας, ΣτΕ 3692/2001, 4223/2000).

Επομένως, στοιχεία της αιτιολογίας αποτελούν το νόμιμο έρεισμα της πράξης, δηλαδή, η αναφορά των απρόσωπων κανόνων δικαίου που προβλέπουν την έκδοσή της, η τυχόν ερμηνεία τους, οι νόμιμες προϋποθέσεις που έχουν διαπιστωθεί, η ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών καταστάσεων, ο τυχόν απαιτούμενος νομικός χαρακτηρισμός τους καθώς και τα κριτήρια και οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας.

Μόνο στην περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης των ως άνω στοιχείων, η προσβαλλόμενη απόφαση θα ήταν αναιτιολόγητη ή δεν θα είχε νόμιμη αιτιολογία (βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμ. 2, 13η έκδ., αριθμ. 516-518).

Συναφώς, η αιτιολογία αποτελεί εσωτερικό ουσιώδη τύπο της διοικητικής πράξης, κατ’ εφαρμογή της αρχής της φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων. Διότι, μόνο με την αιτιολογία η δημόσια διοίκηση εξαναγκάζεται να αποδείξει ότι είναι αμερόληπτη και χρηστή, δηλ. ότι τηρεί την αρχή της νομιμότητας (…)

Η ελαττωματική αιτιολογία (ελλείπουσα, ανεπαρκής, πλημμελής ή εσφαλμένη) καθιστά την διοικητική πράξη άκυρη, διότι η αιτιολογία αποτελεί «στοιχείο της νομιμότητας» της πράξης (ΣΕ 171/2002) (…)» (Α.Ι. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, σελ. 673, 675, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ).

 Στην προσβαλλόμενη απόφαση της Κοινότητας του Συμβουλίου Μενετών αναφέρεται ότι η τοποθέτηση της προτομής που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 105/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου δεν είναι νόμιμη διότι δεν προηγήθηκε η γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κατά παράβαση της ΥΑ ΦΕΚ Β’ 5287/2020.

3. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420 (Β’ 5287/2020) με τίτλο «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια», στο άρθρο 1 ορίζονται τα εξής «Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους:

α) Έργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους καθώς και την κίνηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων όπως: κλίμακες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), κυλιόμενες σκάλες, τοίχοι, τοιχεία αντιστήριξης, μικρές γέφυρες για πεζούς ή/και ποδηλάτες, περιφράξεις, διάδρομοι, εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής.

β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λειτουργίας των χώρων όπως:

i) στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα που συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου και θα πρέπει να εντάσσονται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό,

ii) εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και μικροί υπαίθριοι χώροι άθλησης, όπως διάδρομοι βάδην και απλά όργανα άθλησης που δεν συνιστούν αθλητική εγκατάσταση, συνολικής επιφανείας έκαστος μέχρι 5% της επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου,

iii) βοηθητικής χρήσης χώροι όπως, φυλάκια μέχρι 4,0 μ2, μικρές αποθήκες απαραίτητων εργαλείων μέχρι 4,0 μ2, αποχωρητήρια επιφανείας μέχρι 4,0 μ2, μικρά αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης και των παιδότοπων μέχρι 6,00 μ2 και με μέγιστο ύψος 2,70 μ., καθώς και κατασκευές φύλαξης ποδηλάτων μέχρι 4,00 μ2.

iv) πάγκοι, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων, v) εγκαταστάσεις φωτισμού, τηλεφωνικοί θάλαμοι και μονάδες οπτικού δικτύου (ΜΟΔ ή ΟΝΚ) (Υπαίθριοι Κατανεμητές Οπτικού Δικτύου), εξοπλισμός που εξυπηρετεί νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών (π.χ. σημεία 10 φόρτισης κινητών τηλεφώνων, ψηφιακές πληροφοριακές πινακίδες, κ.ά).

γ) Κατασκευές για τον εξωραϊσμό, την αισθητική αναβάθμιση των χώρων αυτών, καθώς και την εξυπηρέτηση του κοινού:

i) εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών, σιντριβάνια και υποδομές στοιχείων νερού, ανθοδόχες λίμνες (με τους απαραίτητους χώρους, δεξαμενές και άντλησης), εγκαταστάσεις για την ανάδειξη μνημείων ή έργων τέχνης,

ii) περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών ή/και εισιτηρίων των αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών εφόσον εξυπηρετούν αστικές ανάγκες, ή περιπτέρων για πώληση καρτών ή καταβολής χρηματικού αντιτίμου για την χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων ή/και οχημάτων μικροκινητικότητας.

Η επιφάνεια και η αισθητική ένταξη των παραπάνω περιπτέρων στο περιβάλλον καθώς και η θέση τους, που δεν θα παρεμποδίζει την κίνηση πεζών (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων) και οχημάτων, ελέγχεται και εγκρίνεται από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής μετά από πρόταση του αρμόδιου για την κατασκευή – λειτουργία φορέα και γνώμη του οικείου Δήμου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της υπό στοιχεία Φ 443531/24/300030/17-7-1969 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπό στοιχεία Φ900/12/158489/23-6-2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β’424), και του άρθρου 22 του ν.δ. 1044/1971.

δ) Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη στάση και αναμονή των επιβατών μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και τη στάση και τη στάθμευση ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας ιδιωτικών ή κοινόχρηστων (ποδηλατοστάστες – κατασκευές πρόσδεσης).

Όλες οι ανωτέρω κατασκευές και εγκαταστάσεις πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο και υλοποιούνται από τον οικείο δήμο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή, ελλείψει αυτής, της οικείας Περιφέρειας.

Προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης είναι η διασφάλιση της τήρησης όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση υπέργειων κατασκευών και εγκαταστάσεων, απαιτείται έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).». 4. Από τις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεις ουδόλως προκύπτει η υποχρέωση παροχής προηγούμενης γνώμης από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τοποθέτηση προτομής. Επομένως, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι εσφαλμένη και τυγχάνει ακυρωτέα.

3 ος Λόγος- Παραβίαση των κανόνων περί ανακλήσεως διοικητικών πράξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προβλέπονται τα εξής: «1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοση της. 2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών.».

Ενόψει των ανωτέρω, και κατά παράβαση του άρθρου 21 παρ. 1 ΚΔΔσίας το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενετών προέβη στην ανάκληση της υπ’ αρ. 105/2023 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 11 4 ος Λόγος Αναφοράς- Η υπ’ αρ. 6/2024 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενετών ελήφθη κατά παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 154 του ν. 3463/2006

1. Με τον ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στο άρθρο 152 προβλέπεται ότι: 154 «Υποχρέωση Συμμόρφωσης» προβλέπεται ότι: «Τα αιρετά όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων, οι διοικήσεις των νομικών προσώπων και των Συνδέσμων, έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση, προς τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθώς και της ειδικής επιτροπής, που αναφέρονται στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων, κατά τα άρθρα 149 και 150. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά, κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος.».

2. Με τις ανωτέρω διατάξεις, ο νομοθέτης έχει διαρθρώσει ένα συνεκτικό σύστημα ενδοδιοικητικού ελέγχου των αποφάσεων των μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, σε εκτέλεση της επιταγής του άρθρου 102 παρ. 4 του Συντάγματος. Τον έλεγχο αυτό ασκεί σε πρώτο ενδοδιοικητικό βαθμό ο Συντονιστής (ήδη Γραμματέας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και σε δεύτερο ενδοδιοικητικό επίπεδο, η Επιτροπή του ά. 152 του ν. 3463/2006 της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία συνιστά αποκεντρωμένη κρατική υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Εσωτερικών, και έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα ελέγχου των ΟΤΑ της οικείας περιφέρειας.

3. Στα πλαίσια των ανωτέρω ιστορούμενων, και δεδομένου ότι με την υπ’ αρ. αρ. 1η /13-02- 2024 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (ΑΔΑ: «9ΞΓΚΟΡ1ΙΧΞΙ) βρέθηκε νόμιμη η υπ’ αρ. υπ’ αρ. 105/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου με θέμα «Έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής)στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιτωρούλη»,η προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 6/2024 έχει ληφθεί κατά παράβαση του άρθρου 154 του ν. 3463/2006 και τυγχάνει ακυρωτέα.

Επειδή, η παρούσα ασκείται με πρόδηλο έννομο συμφέρον, τυγχάνει δε βάσιμη και αληθής.

Επειδή, η υπ’ αρ. 06/2024 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενετών τυγχάνει μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ – Να ακυρωθεί η υπ’ α.π. 06/15-05-2024 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενετών. Αθήνα, 01-07-2024

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Σβετλάνα (Ζέτα) Ζυγούρη

2.7.2024

Καρπαθιακά Νέα