Τρεις σημαντικές εκδόσεις από τον Πολιτισμικό Οργανισμό Ολύμπου Καρπάθου (ΠΟΡΟΚ)

Τρεις σημαντικές εκδόσεις από τον Πολιτισμικό Οργανισμό Ολύμπου Καρπάθου (ΠΟΡΟΚ)

Απευθείας ανάθεση για «Έκδοση – Εκτύπωση και Βιβλιοδέτηση 3 βιβλίων με τίτλο:

1) ΚΑΡΠός και ΑνΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, Δεκαπεντασύλλαβα

2) Απομνημονεύματα και

3) Παραδοσιακοί Σκοποί της Ολύμπου Καρπάθου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΟΡΟΚ Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 & 241 του Ν.3643/2006

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1ζ του Ν.3852/2010

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

6. Την ανάγκη του ΠΟΡΟΚ για την δαπάνη που αναφέρεται στο θέμα

7. Την υπ’ αριθ.: 7/21-07-2023 απόφαση Δ.Σ. ΠΟΡΟΚ για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΑΔΑ:ΩΖΟΦ465ΤΖΨ-Ν75)

8. Την υπ’ αριθ.: 4/17-10-2023 (πρωτ.:32) Μελέτη

9. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 33/17-10-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013602573) πρωτογενές αίτημα

10.Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 34/17-10-2023 τεκμηριωμένο αίτημα

11. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ΠΟΡΟΚ στον ΚΑ 10.6615 (Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις) η οποία είναι εγγεγραμμένη στο βιβλίο μητρώου δεσμεύσεων με αριθμό καταχώρησης 1

12. Την υπ’ αριθ. 5/23-10-2023 (πρωτ.:37) με ΑΔΑ: 9Ω8Ι465ΤΖΨ-ΙΙ3 και ΑΔΑΜ:23REQ013632503 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β)τη βεβαίωση του ΠΟΡΟΚ, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1 α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 13. Την υπ΄αριθ.: 10/23-10-2023 (πρωτ.: 43) απόφαση για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: Ρ7Ω4465ΤΖΨ-ΟΑΙ) 14.Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 44/23-10-2023 Πρόσκληση του ΠΟΡΟΚ (ΑΔΑΜ:23PROC013632962)

15. Την προσφορά που υποβλήθηκε με αριθμ. πρωτ.: 46/26-10-2023 με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ, [Με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Νικηταρά 2 Αθήνα, Τ.Κ.: 10678 τηλέφωνο: 2103822496 και email: papazisi@otenet.gr] ΑΦΜ: 094057711 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2. Η ανάθεση αφορά την Έκδοση – Εκτύπωση και Βιβλιοδέτηση 3 βιβλίων με τίτλο:

1) ΚΑΡΠός και ΑνΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, Δεκαπεντασύλλαβα

2)Απομνημονεύματα και

3)Παραδοσιακοί Σκοποί Ελληνική της Ολύμπου Καρπάθου

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ.: 4/17-10-2023 (πρωτ.:32) Μελέτη και αναλύεται ως εξής: Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΚΑΡΠός και ΑνΘΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ, Δεκαπεντασύλλαβα Τεμάχια 1.000 2,60 2.600,00 2 Απομνημονεύματα Τεμάχια 800 3,125 2.500,00 3 Παραδοσιακοί σκοποί της Ολύμπου Καρπάθου Τεμάχια 1.000 5,980 5.980,00 Καθαρή Αξία 11.080,00 Φ.Π.Α. 6 % 664,80 Συνολική Αξία 11.744,80 Τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΒΙΒΛΙΟ 1:

«ΚΑΡΠός και ΑνΘΟΣ – Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Σ, Δεκαπεντασύλλαβα» του συγγραφέα Γεωργίου Ν. Κανάκη

• Διαστάσεις Β5 (17Χ24) • Αρ. λέξεων 23.471 • Αρ. Εικόνων 9 (Ζωγραφικά έργα με μολύβι) • Το σώμα του βιβλίου Α/Μ • Σελίδες 208 • Χαρτί velvet 130 gr . • Εξώφυλλο μαλακό 300 gr. έγχρωμο. • Εκτύπωση offset. • Ποσότητα: 1000 τεμάχια. Βιβλιοδεσία: κλωστοραφή, πλαστικοποίηση ΜΑΤ.

ΒΙΒΛΙΟ 2:

«ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» του συγγραφέα Ιωάννη Εμμ. Χαλκιά

• Διαστάσεις Β5 (17Χ24)

• Αρ. λέξεων 35.592 • Αρ. φωτογραφιών 62

• Το σώμα του βιβλίου Α/Μ

• Σελίδες 160 • Χαρτί velvet 130 gr .

• Εξώφυλλο μαλακό 300 gr. έγχρωμο. • Εκτύπωση offset. • Ποσότητα: 800 τεμάχια. • Βιβλιοδεσία: κλωστοραφή, πλαστικοποίηση ΜΑΤ.

ΒΙΒΛΙΟ 3:

Παραδοσιακοί σκοποί της Ολύμπου Καρπάθου του συγγραφέα Αντωνίου Νικ. Παυλίδη με μουσική του Ιωάννη Νικ. Παυλίδη

• Διαστάσεις 21Χ29,7 εκ. • Σελίδες 256

• Εκτύπωση εσωτερικών σελίδων Α/Μ • Εκτύπωση εξωφύλλου: τετραχρωμία • Χαρτί εσωτερικών σελίδων: χαρτί 130 gr. illustration. • Χαρτί εξωφύλλου: Σκληρό εξώφυλλο. • Ποσότητα: 1.000 τεμάχια • Βιβλιοδεσία: κλωστοραφή/πλαστικοποίηση γυαλιστερή (glossy) Στο βιβλίο θα υπάρχει QR, που ο αναγνώστης θα έχει την δυνατότητα να ακούει την μουσική των παραδοσιακών σκοπών που εμπεριέχονται στο βιβλίο.

3. Το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 11.744,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10.6615 του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 στον οποίο έχει δεσμευτεί σχετική πίστωση και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

4. H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και ανάρτησή της έως 31/12/2023.

5. Η λήψη του ISBN (Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου) από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία.

6. Στην ανάδοχο εταιρεία καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιθείσας εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά της. Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής δύναται να γίνει τμηματικά, μετά το πέρας, ανάλογα με την παράδοση. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία.

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

7. Τα μεταφορικά έως την Κάρπαθο βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο εταιρεία και η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Καρπάθου Σπυρίδωνα Κρέτση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

20.11.2023

Καρπαθιακά Νέα